Tuesday, October 3, 2017

இளைஞர்கள் சிந்திக்க.


இன்று பிறந்த நாள் கொண்டாடும் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள்.
மூன்று வயது குழந்தைகள் "அறம் செய விரும்பு "சொல்வதில் லை .
அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் சொல்வதில்லை.
ஆங்கிலக்கல்வி தனியாக்கி கொல்லும் வியாதி.
பாசம் ஒலிக்கும் முதலைக் கண்ணீர்.
பணம் பணம் பணம் . இதில் நல்ல மணம் இல்லை.
சுயநல பேராசை அதிகம்.
பாசமில்லா பண்பாடு.
மேலை நாடுகள் போல் பெற்றோரை ஒதுக்குதல் ,
விவாகரத்துக்கள், தனி ஆளுமை என
அன்பில்லா சகிப்புத்தன்மை இல்லா ஒற்றுமை இல்லா மன நிலை வளர்ப்பது.
ஆழ்ந்து சித்தியுங்கள் . சமுதாயத்தைப் படியுங்கள் . புரியும்.

जन्म दिन की शुभाशीष . बधाइयां .பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்.
பாரத நாட்டை வளம் வர பண்பாடு வளர இந்திய மொழிகள் படிப்போம்.
இன்றைய காலகட்டத்தில் தேசீயம் வளர ஹிந்தி அவசியம்.
சுயநல அரசியல் தலைவர்கள் படிப்பது ஆங்கிலம் ஹிந்தி.
தமிழ் வாக்கு வாங்க .இதை பரப்புவோம்.

Friday, September 15, 2017

கலி கா லம் என்று
கா லத் தை
 கு றை கூ றி
மற்ற கா லக்
கொ டு மை களை
சற் றே  சி ந் தி யு ங்கள்.
அ சு ரர் கள் கே ட் ட வரம்
அமரர் கள் இரண்டு க தை
வீ ரம் என்ற பெயரில்
பெ ண்கடத்தல்
கு ண்டல கே சி
க தை  கள்ள ன்
என்ற றி ந்  து ம்
கா ரி கை  மணம்  மு டி த் து
கொ ன்ற க தை.
கா லம் தவறல்ல.
கலி யு ம்  இல்லை
அன்று  பெ ற் ற  கு ழந் தை
ஆற் றி ல்/இன் று  குப் பை யி ல.
மனை வி   மீ து ஐயம் என் றா ல்
கா னகம், பா வம் கா ரி கை .

Friday, September 1, 2017

மன நி றை வு.

கா லை வணக்கம்.
सुप्रभात.
मनुष्य को अपने को अति शक्तिशाली सोचना गलत है.
बिना भगवान की कृपा  से कुछ भी कोई भी
साध्य वहीं  है. प्रयत्न ये न होगा.
बार ही पडेगा.
करुणानिधि  के अत्यंत प्रयत्न,
उनके स्वयंसेवक  के प्रयत्न
सब कुछ होने के बाद भी
जयललिता की जीत. उनके  पैरों पर पडे.
फिर शशिकला  के पैरोंपर.
दिनकर का प्रयत्न.
पन्नीर शेल्वम का पतन.
खान वंश का गांधी वंश बनना.
सीता की जंगल में जाना.
प्रबल सन्यासी पर कलंक,
ऐसे सब को नचानेवाले भगवान की कृपा
और रक्षा पाने प्रार्थना  करेंगे.
 अल्ला ईसा, शिव विष्णु शक्ति
को पूर्ण रूप में समझकर, जानकर,
स्पष्टता प्राप्तकर्ता मनुष्यता, सत्य, ईमानदारी के मार्ग पर
कर्तव्यनिष्ठ होकर जो मनुष्य चलता  है, उसके आत्म संतोष, अात्म आनंद ,आत्म शांति,  सब मिलते हैं.

மனி தன் தன் னை  மி கவு ம் ஆற்றல
மி க்கவன் என்று  நி னை ப் ப து  தவறு.
இறைவ னி ன்
அரு ளி ன் றி  எதுவும்
சா தி க்க மு டி யா து .
முயற்சியா ல் மு டி யா து
தோல்வி யே.
கரு ணா நி தி  அவர்கள் மு யன் று ம்
ஆழ் மன தொண்டர்கள் முயன்று ம்
அம்மா  வெ ற்றி.
கா லி ல்  வி ழு த்தர்கள்
சி ன்னம் மா   காலி ல்.
சின்னம்மா  சிறை யி ல்.
தி னகரன்  மு யற்சி
பன் னீ ர் வீ ழ்ச் சி.
பி ரபல சா மி யா ர்  களங்கம்
அனி தா  தற்கொலை
கா ன் காந்தி  ஆனது
சீ தை  கா னகம்
என எல் லோ ரை யு ம்
ஆட்டு  வி க்கு ம்  ஆண்டவன்
 அரு ள் பெற  வணங்கு வோம்.
அல்லா  என்றா ல்
ஏசு  என்றா ல்
சி வன் வி ஷ் ணு
சக்தி  என்றா ல் மு ழு மை யா க
அறி ந்து  தெரி ந் து    பு ரி ந்து
தெ ளி ந்து  மனி த நே யத் து டன்
சத் தி ய வழி யி ல் கடமை ஆற்றும்
மனி தர் ளு க்கு  மன நி றை வு,
மன மகிழ்ச்சி  மன அமை தி  நி ச்சயம்.

Thursday, August 3, 2017

அன்பு அருள் உண்டு

கா லை வணக்கம் நண்பர்களே, உறவு க ளே.!
கடவுள்  கரு ணை உண்டு.
கா ர்  மே கம்
  பொ ழி வதா ல்.
கடவுள்  கரு ணை  உண்டு
கள னி யி ல் பயிர்கள் வி ளை வதா ல்.
ககன சூ ர் யோ தயம்  உண்டு
அவனி ன் றி  ஒளி யி ல் லை
ஒளிச்சேர்க்கை  இல்லை.
ககனத்தி ல் நி லவு ண்டு
அவனி ன் றி  அமை தி யி ல் லை.
 நா ட்டி ல் நா டா  வளம் உண்டு.
அதை  அளி க் க சு யநலக் கு ம்ப ல் உண்டு
நீ ர்வளம் கா க்க   நதிகள் இணை ப் பு  இல்லை.
சி லை கள் வளைவு கள் கட்டடங்கள்
என்ற  ஆடம்பரங்கள் உண்டு -ஆனால்
செ யல் வீ ரர் களுக்கு  ஊக்கம் இல்லை.
ஏரி கள் ஆக்கி ர மி ப்பு கள் உண்டு
ஆலயச் சொ த்து க்கள் அபகரி த்து
ஆலயம்  பா ழ்கண் டு ம்
இறை பய மி ல் லா  கூ ட்டம் உண்டு.
இன்னல்கள் பல கண்டு ம்
இசையு ம்  மனம் ஊழ லு க் கே. -
இரு ப் பி னு ம்
நல்லவர்கள் வல்லமை கொ ண்டவர்கள்
நா ட்டி ன் நலம் வி ரு ம் பி கள்
சு ய நல மி ல் லா  தி யா கி கள்
நே ர் வழி  செல்வர்  செ ய் வோ ர் பலர் உண்டு
அத னா ல் அவனி யி ல் ஆண்டவன் /இறை வன் / பகவா ன்  அருள்  உண்டு.
மனி தநே யம் உண்டு.
தான தர்மங்கள் உண்டு.
தர்மம்  கா க்கு ம் தர்ம தே வதை  களும்  உண்டு . மா யை /சை த் தா ன்/ சா த் தா ன் கள்  உண்டு.
அதை  அடக்கி  ஐம்புலன்  அடக்கும்
அறிவும் ஞா னம்  அளி க்கு ம் ஆண்டவன் அருள்  உண்டு.

Wednesday, August 2, 2017

ராமசரிதமானஸ் --அயோத்யாகாண்டம்-முப்பத்தாறு.

 
சீதை ,சுமந்திரன் , லக்ஷ்மணன் ,
ஸ்ரீ ராமர் நால்வரும் பழங்கள் , கிழங்குகள் ,
சாப்பிட்டுவிட்டு படுத்துகொண்டனர்.
லக்ஷ்மணன்   ரமாரின் கால்களை  பிடித்து விட்டார்.
 ராமர்   தூங்கியதும்  அமைச்சரையும்  தூங்கச்சொல்லி
லக்ஷ்மணன்     வில்லும்  அம்பும்  எடுத்துக்கொண்டு
 காவல்   காக்கத்துவங்கினார்.
குகனும் நம்பிக்கையுள்ள  காவல் காரர்களை
 அங்கங்கு  நிறுத்திவைத்தான்.
அவனும்  அம்பும் வில்லும் எடுத்துக்கொண்டு   லக்ஷ்மணனுக்குஅருகில்  அமர்ந்தான்.
ராமச்சந்திர பிரபு  தரையில் படுத்து
உறங்குவதைப்  பார்த்து    குகன்
மிகவும்  கவலைப்பட்டான் .
கண்களில் கண்ணீர் பெருக்கெடுத்தது.
அவன் லக்ஷ்மணனிடம் அன்புடன் சொன்னான்--
மஹாராஜா  தசரதனின்  அரண்மனை இயற்கையிலேயே  இந்திரனின் அரண்மனையை  விட  உயர்ந்தது.
அதில் அழகான மணிகள் பதித்த
மாடி பங்களா மன்மதனே     தன்  கரங்களால்  கட்டியிருப்பதுபோல் இருக்கும்.  அங்கு பூக்களில் நறுமணம் வரும்.   அழகான  கட்டில் ,அது
மணிவிளக்குகளால்  அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கும்.
எல்லா வசதிகளும்  இருக்கும்.
விரிப்புகளும்  போர்வைகளும்  தலையணைகளும்     மெத்தைகளும்  இருக்கும். அவை பாலின்  நுரைபோல்
மேன்மை யாகவும் வெண்மையாகவும்
அழகாகவும்    இருக்கும் .அப்படிப்பட்ட இடத்தில் சீதையும்   ராமரும்    தூங்குவார்கள் .  அந்த அழகைக்  கண்டு
ரதியும் காமதேவனும்      தன்  கர்வத்தை இழந்தனர்.
இன்று அதே   ராமரும்      சீதையும் புல்
தரையில்   தூங்கு கின்றனர்.    இந்த
நிலையில்    அவர்களை     பார்க்க   முடியாது.
தாய், தந்தை, குடும்பத்தினர்,  நகரமக்கள், நண்பர்கள்,
வேலைக்காரர்கள், வேலைக்காரிகள் என    அனைவருக்கும்
நன்மை செய்யும் ராமர்     இன்று     தரையில்
படுத்துக்கொண்டிருக்கிறார். ஜனகர்    உலகப் புகழ் பெற்றவர்,  அவருடைய  மகள்  ஜானகி ,  
இந்திரனின்    நண்பர் தசரதர்  அவரின்  மருமகள்     ஜானகி
ராமரின் மனைவி ஜானகி 

இன்று தரையில் படுத்து  உறங்குகிறாள்.
இவர்கள் இவ்வாறு உறங்க , இன்னலுற யார்  காரணம் ?
கர்ம வினையா ?
கைகேயி என்ற பெண்ணின் ஈன புத்தி தானே  காரணம்.
அவள் சூரியகுலம்  என்ற மரத்திற்கு கோடாலி
ஆகிவிட்டாள். அந்த தீய அறிவுள்ளவளால்  இன்று
வையகம்  முழுவதும்  வேதனைப் படுகிறது.
இருவரையும் பார்த்து குகனுக்கும்  அளவு கடந்த வேதனை.
அப்பொழுது   ஞானியும்,  பக்தனும் , யோகியுமான
லக்ஷ்மணன்  குகனிடம் சொன்னான்--
 யாரும் யாருக்கும்  சுகமோ  துன்பமோ கொடுப்பவனல்ல.
எல்லோரும்  தான் செய்த கர்மத்தின்   பலனை
அனுபவிக்கிறார்கள். லக்ஷம ணனின் இனிமையான
மென்மையான  குரலில்  சொன்னார் ,
சேர்த்தல் ,பிரிதல், நல்லது கேட்டது
அனுபவித்தல்
விரோதம் , நட்பு எல்லாமே
 ஒரு    பிரமையால்  ஏற்பட்ட வலை.
பிறப்பு-இறப்பு ,சொத்து-ஏழ்மை , விபத்து,
கர்மம் , காலம்  ஆகிய   அனைத்துமே   சிக்கல்  தான்.
பூமி,  வீ டு,    செல்வம் , சுவர்க்கம் -  நரகம் ,
இதெல்லாம்  நடைமுறையில்    பார்க்க, கேட்க,
மனதில்   எண்ணிப்பார்க்க,  வருகின்றன,
இதற்கெல்லாம் அறியாமை தான் அடிப்படை  ஆதாரம்.
உண்மையில் இவை எல்லாம்    இல்லை.
கனவில்  ராஜா  பிச்சைக்காரனாக லாம் .
ஏழை சுவர்க்கத்தின்   அதிபதி   இந்திரனாகலாம் ,
ஆனால்   விடிந்தால்  இது  வெறும் கனவு தான்.
அப்படியே   இந்த காட்சி  உலகத்தை  இதயத்தில்  காண  வேண்டும்.
இப்படி  எண்ணிவிட்டு  கோபிக்கக் கூடாது.
யாரையும்  வீணாக  குற்றம் சாட்டக் கூடாது.
எல்லோரும் மோகம்  என்ற  இரவில்  தூங்கி ,
பலவித    கனவுகள்  காண்பவர்கள்  தான்.
பலவித    கனவுகள்  தென்படுகின்றன.
இந்த     உலகில்   யோகிகள் விழித்துக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். அவர்கள் மற்றவர்களுக்காக   வாழ்பவர்கள்.
உலக  மாயையில்     இருந்து    விடு பட்டவர்கள். உலகில்
ஜீவன்கள்    விழித்திருக்கிறார்கள்  என்றால்  அவர்கள்
அனைத்து உலக இன்பங்கள் வைராக்கியங்களில்     இருந்து
விடுபடவேண்டும்.
அறிவு / ஞானம்   இருந்தால்     மோகம்  என்ற  பிரமை
பயந்து  ஓடிவிடும்.  ஸ்ரீ ரகுநாதரின் மீது அவரின் பாதங்களின்  மீது  பற்று உண்டாகும்.
தோழனே!   மனம்  , வாக்கு , செயலால்   ராமரின்  சரணங்களில்  அன்பு ஏற்படுவது தான்  ஆண்மையாகும்.
ஸ்ரீ ராமர் பரபிரம்மம். அவரை    அறிவது    கடினம்.
சாதாரண  பார்வையால் பார்க்கமுடியாது. ஆரம்பம் இல்லாதவை.  ஒப்பிடமுடியாதவர்.
எந்த மாற்றமும்   இல்லாதவர்.  ரகசியம் எதுவும் இல்லாதவர்.
வேற்றுமை  இல்லாதவர்.  இது -அது என்று சொல்ல முடியாதவர்.  பிரம்மம் சத்தியம். உலகம்  மாயை என்று கூறுபவர்.  கடவுள் பஞ்சபூதங்கள்  இல்லை. பஞ்சேந்திரியங்கள் இல்லை. மனம், புத்தி , ஆணவம் இல்லை,
இவற்றை  எல்லாம்  கடந்தவர்.
அந்த ராமர் மனித  அவதாரம்   எடுத்து    பக்தர்கள், பூமி, அந்தணர்கள், பசுக்கள், தேவர்கள் நன்மைக்காக    திருவிளையாடல் பண்ணுகிறார்.  அதைக் கேட்டாலே
  சிக்கல் தீர்ந்துவிடும்.

Tuesday, August 1, 2017

கலியுகம் --

कलियुग में हर जाति अपने धर्म छोड़
अन्यान्य कार्य में लग जाने से ईश्वर की
प्रार्थना लम्बे समय तक घंटों करना ,
शास्त्रीय नियमानुसार
फूल-फल मिलना ,
योग्य आचार्य मिलना ,
खासकर समय मिलना मुश्किल है.
अतः नाम जप करना ही श्रेष्ठ है.
धर्माचरण कलियुग में सत्याचरण और कर्तव्य पालन.
व्यवहारिक तौर पर यह हर व्यक्ति के लिए भले ही न्यायाधीश हो,
या अधिकारी हो तटस्थता अपनाना अत्यंत कठिन है.
आज इसकी सत्यता का प्रमाण मिल ही जाएगा.
पता चल जाएगा धर्म की जय हो या कला हो.
ॐ गणेशाय नमः
ॐ कार्तिकेयाय नमः
ॐ नमः शिवाय
ॐ दुर्गायै नमः.

கலியுகத்தில் ஒவ்வொரு இனமும் தன் அறம் விட்டு ,
மற்ற செயல்களில் ஈடுபடுவதால்
கடவுளை நீண்ட நேரம் , அதிக மணி நேரம்
சாஷ்த்ரீய முறைப்படி பூ-பழங்கள் ,
தகுந்த ஆசார்யர்கள் கிடைப்பது அரிது .
ஆகையால் நாம ஜபம் செய்வதே மேன்மையானது.
தர்மாசரண் அதாவது தர்மத்தைக் கடைபிடிப்பது
நடைமுறையில் நீதிபதியாக இருந்தாலும் ,
அதிகாரிகளாக இருந்தாலும் கடைமையைக் கடைப்பிடிப்பது
நடுநிலைமை வகிப்பது மிக மிகக் கடினம்.
இன்று இதன் வாய்மையின் சான்று கிடைத்துவிடும்.
தர்மத்திற்கு ஜயமா பிறையா?.

ஓம் கணேசா போற்றி.
ஓம் கார்த்திகேயா போற்றி
ஓம் நமச் சிவாய .
ஓம் துர்கா போற்றி.

Saturday, July 29, 2017

రామచారితమాస --ராமசரிதமானஸ் -அயோத்யாகாண்டம் -முப்பத்தைந்து

    சீலமும் அன்பும் விடமுடியாது.
ராமரும் சங்கடப்பட்டார்.
துன்பமும் கடின  நடையும் அனைவரையும்
ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் ஆழ்த்தின.
சில தேவர்களின்   மாயையாலும்
அவர்களின் அறிவு கவரப்பட்டது.
இரவு இரண்டாம்    ஜாமத்தில்  ராமர்  எழுந்தார்.
மந்திரியை அழைத்து தேரைப்பூட்டச் சொன்னார்.
தேர் செல்லும்   தடயம்  தெரியாமல் தேரை ஓட்டச் சொன்னார்.   மக்கள் அறியாமல் சென்றால் பின்தொடர மாட்டார்கள் .
சங்கரரை வணங்கி   மூவரும் தேரில் அமர்ந்தனர்.
விடிந்ததும் தேரையும் ,ராமர் லக்ஷமணனையும்  காணாமல்
மக்கள் "ராமா,"  ராமா !" என்று அழைத்துக்கொண்டே
தேட ஆரம்பித்தனர்.
 கப்பல் கவிழ்ந்து வாணிகம் நஷ்டம் ஏற்பட்டதுபோல்
தோன்றியது. ஒருவருக்கு ஒருவர் ஆறுதல் சொன்னார்கள்.
நமக்கு வருத்தம் ஏற்படும் என்று  நம்மை விட்டுவிட்டு .
ன்று விட்டார்    என பேசிக்கொண்டனர்.
அவர்கள் தன்னையே  நிந்தித்துக்கொண்டு,
மீன்களைப் புகழ்ந்தனர்.
மீன்கள் தங்களுக்குப் பிரியமான தண்ணீரை விட்டு வெளிவந்தால்  இறந்துவிடுகின்றன.
மனிதர்களுக்கு    அன்பானவர்களைப்  பிரிந்தால்
சாவு வருவதில்லை. மனிதப்பிறவி கேவலமானது ,.
இவ்வாறு புலம்பிக்கொண்டே வேதனையுடன்
அயோத்தியா திரும்பினர். அவர்களின் துயரம் வர்ணனைக்கு
அப்பாற்பட்டது.  பதினான்கு ஆண்டுகள் கழித்து   
தி ரும்புவார்  என்ற  நம்பிக்கையால் உயிரை விடவில்லை.
ஆண்களும் பெண்களும் ராமர் தரிசனத்திற்காக
விரதம்   இருந்தனர். தாமரை மலரும் , சகவா சக்வி பறவைகளும்  சூரியனின்றி கலை இழந்ததுபோல்
அயோத்யா மக்கள் கலை இழந்து காணப் பட்டனர்.

இங்கு   ராமர், லக்ஷ்மணன் ,சீதை  மூவரும் சிருங்க
பேர்பூரை  அடைந்தனர். அங்கு    கங்கை  நதிக் கரையில் இறங்கி  மூவரும்  வணங்கினர். கங்கை நதி அனைத்து
ஆனந்த   மங்கலத்திற்கு    மூலம்  . அது அனைவரின்
துன்பங்களைப் போக்கி  ஆனந்தம் கொடுக்கக் கூடிய நதி.

பல   துணைக்கதைகளை  சொல்லிக்கொண்டே  ராமர் கங்கையின் அலைகளை  பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்.
அவர் அமைச்சருக்கும் , லக்ஷ்மனனுக்கும் சீதைக்கும்
கங்கையின் மகிமையை சொன்னார்.
இதற்கிடையில் அனைவரும் கங்கையில் குளித்தனர்.
அவர்களது களைப்பு  போய்விட்டது.
கங்கையின் புனித    நீர்  அருந்தியதுமே
மனம் மகிழ்ச்சி அடைந்தது.
ராமநாமத்தை ஜெபித்தாலே பிறப்பு புனர் ஜன்மம் என்ற பந்தங்களிடமிருந்து  விடுபடலாம்.
இங்கு   அவர்   மனித ரூபத்தில் வந்ததால் அவருக்கு
சிரமமும் சிரமம்வதும் என்பது அவர் லீலை யாகும்.

ராமர்    சச்சிதானந்த       ஸ்வரூபியான  சூர்யகுலத்துதித்த
பகவான்  ராமர்  மனித அவதாரம் எடுத்து
சம்சாரக் கடலை கடந்து செல்ல இவ்வாறு
கஷ்டங்களை சகிக்கிறார்  சகிப்பதுபோல் நடிக்கிறார்.

இப்பொழுது நிஷாத   நாட்டு  மன்னன் குகன் ராமர் வருகை
புரிந்த செய்தி அறிந்து பே ருவகை  அடைந்தான்.
அவன் தன் உற்றார்  உறவினர்களுடன்
பழங்கள் - கிழங்குகள் படகில் ஏற்றிஅமரை தர்சிக்க வந்தான். அவன்  எல்லை இல்லா   மகிழ்ச்சி  அடைந்தான்.
ராமரை  வணங்கி  அன்பளிப்புகளை  முன்னாள் வைத்தான்.
அவனுடைய இயற்கையான அன்பைக்கண்டு ராமர் அவனை
அருகில் அமரவைத்து நலம் விசாரித்தார்.
குகன்   உங்கள்      கமல   பாத  தரிசனம்   கண்டு
நலமாக  இருக்கிறேன் என்றான்.
இன்று  நான்  மிகவும் அதிர்ஷ்ட சாலி ஆகிவிட்டேன் .
இந்த பூமி , செல்வம் , வீடு எல்லாமே  உங்களுடையது தான்.
நான் என் குடும்பத்துடன்   உங்களுக்கு  சேவை  செய்ய தயாராக  இருக்கிறேன்.
நீங்கள் தயவு செய்து ஸ்ருங்கபெர்பூருக்கு  வாருங்கள்.
நீங்கள் வந்து    இந்த     அடிமையின்  கௌரவத்தை
அதிகரித்தால்  அனைவரும் என் அதிர்ஷ்டத்தைப் புகழ்வார்கள்.  இதைக்கேட்டு ராமர் சொன்னார்:--
நீ  சொன்னதெல்லாம் சத்தியம். ஆனால்   எனது  அப்பா  வேறு வேலை கொடுத்துள்ளார்.
அவர்    கட்டளைப்படி   நான் பதிநான்கு  ஆண்டுகள்  வரை
முனிகள்  போல்  விரதமிருந்து  ஆடை    அணிந்து
அவர்கள்  போல்  உணவு உண்டு  காட்டில்  இருக்க வேண்டும்.
கிராமத்தில் இருப்பது  சரி  அல்ல.   இதைக்  கேட்டு
குஹனுக்கு மிகவும்  வருத்தம் ஏற்பட்டது.

கிராமத்தின்  ஆண்களும்  பெண்களும்   ராமர் , லக்ஷ்மணன் மற்றும்   சீதையின் அழகு    கண்டு  தங்களுக்குள்
பலவி தமாகப்  பெசிக்கொண்டிருந்தனர்.
இந்த அழகான குழந்தைகளை  காட்டுக்கு   அனுப்பிய
பெற்றோர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருப்பார்கள்?
ஒருவன் சொன்னான்---அரசன்   செய்தது   சரியே.
இதனால்  இந்த சாக்கில் நமக்கு தரிசனம் செய்யும் வாய்ப்பு
நல்கியிருக்கிறார்.  அவர்கள்  தங்குவது  அசோக மரத்தின்  கீழ் அழகான இடம் என்று குகன்  நினைத்தான்.
ஸ்ரீ ராமருக்கு    அந்த    இடத்தைக்  காட்டினான்.
ஸ்ரீ ராமர்   அந்த இடம் மிகவும் அழகான  இடம் என்று கூறினார். நகரத்தவர்கள் அவர்களை வணங்கிவிட்டுச்  சென்றனர்.  ராமர்     சந்தியா  வந்தனம்  செய்ய புறப்பட்டார்.
 இதற்கிடையில் குகன்   தர்பையாலும் ,மென்மையான அழகான விரிப்பை அலங்கரித்தான். அதை மிகவும் மென்மையாகவும் ,புனிதமாகவும்    இருப்பதைப் பார்த்து ,
தொன்னையில்  பழங்களும் தண்ணீரும்  எடுத்து  வைத்தாள்.