Tuesday, January 2, 2018

ஓம் நமசிவாய. இன்றைய சிந்தனைக்கு

ஓம் நமசிவாய. ஓம் நமசிவாய  ஓம் நமசிவாய ஓம் நமசிவாய ஓம் நமசிவாய
ஓம் நமசிவாய ஓம் சிவாயநமஹ.
ஓம் நமசிவாய ஓம் சிவாயநமஹ ஓம் நமசிவாய ஓம் சிவாயநமஹ ஓம் நமசிவாய ஓம் சிவாயநமஹ ஓம் நமசிவாய ஓம் நமசிவாய  ஓம் சிவாயநமஹ ஓம் நமசிவாய.
 நல்ல மனம் வசப்பட  வே ண்டும்.
 சி ந்த னை  ஒன் றே  வே ண்டும்.
சி வனை யே  நி னை க்க வே ண்டும்.
மனம் வசப்பட வே ண்டும்.
 மெ ய்  ஞா னம்  பெ ற வே ண்டும்.
ஆத்மா  பர மா த் மா
ஐக்கிய மா க  வே ண்டும் .
வையகச்  சி ந்த னை கள்
வை கரைப்  பனி போல்
மறைய வே ண்டும்.
ஞா ன  ஒளி  வே ண்டும்.
அஞ்ஞான இருள்  ஒழி ய வே ண்டும்.

Post a Comment