Tuesday, October 3, 2017

இளைஞர்கள் சிந்திக்க.


இன்று பிறந்த நாள் கொண்டாடும் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள்.
மூன்று வயது குழந்தைகள் "அறம் செய விரும்பு "சொல்வதில் லை .
அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் சொல்வதில்லை.
ஆங்கிலக்கல்வி தனியாக்கி கொல்லும் வியாதி.
பாசம் ஒலிக்கும் முதலைக் கண்ணீர்.
பணம் பணம் பணம் . இதில் நல்ல மணம் இல்லை.
சுயநல பேராசை அதிகம்.
பாசமில்லா பண்பாடு.
மேலை நாடுகள் போல் பெற்றோரை ஒதுக்குதல் ,
விவாகரத்துக்கள், தனி ஆளுமை என
அன்பில்லா சகிப்புத்தன்மை இல்லா ஒற்றுமை இல்லா மன நிலை வளர்ப்பது.
ஆழ்ந்து சித்தியுங்கள் . சமுதாயத்தைப் படியுங்கள் . புரியும்.

जन्म दिन की शुभाशीष . बधाइयां .பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்.
பாரத நாட்டை வளம் வர பண்பாடு வளர இந்திய மொழிகள் படிப்போம்.
இன்றைய காலகட்டத்தில் தேசீயம் வளர ஹிந்தி அவசியம்.
சுயநல அரசியல் தலைவர்கள் படிப்பது ஆங்கிலம் ஹிந்தி.
தமிழ் வாக்கு வாங்க .இதை பரப்புவோம்.

Friday, September 15, 2017

கலி கா லம் என்று
கா லத் தை
 கு றை கூ றி
மற்ற கா லக்
கொ டு மை களை
சற் றே  சி ந் தி யு ங்கள்.
அ சு ரர் கள் கே ட் ட வரம்
அமரர் கள் இரண்டு க தை
வீ ரம் என்ற பெயரில்
பெ ண்கடத்தல்
கு ண்டல கே சி
க தை  கள்ள ன்
என்ற றி ந்  து ம்
கா ரி கை  மணம்  மு டி த் து
கொ ன்ற க தை.
கா லம் தவறல்ல.
கலி யு ம்  இல்லை
அன்று  பெ ற் ற  கு ழந் தை
ஆற் றி ல்/இன் று  குப் பை யி ல.
மனை வி   மீ து ஐயம் என் றா ல்
கா னகம், பா வம் கா ரி கை .

Friday, September 1, 2017

மன நி றை வு.

கா லை வணக்கம்.
सुप्रभात.
मनुष्य को अपने को अति शक्तिशाली सोचना गलत है.
बिना भगवान की कृपा  से कुछ भी कोई भी
साध्य वहीं  है. प्रयत्न ये न होगा.
बार ही पडेगा.
करुणानिधि  के अत्यंत प्रयत्न,
उनके स्वयंसेवक  के प्रयत्न
सब कुछ होने के बाद भी
जयललिता की जीत. उनके  पैरों पर पडे.
फिर शशिकला  के पैरोंपर.
दिनकर का प्रयत्न.
पन्नीर शेल्वम का पतन.
खान वंश का गांधी वंश बनना.
सीता की जंगल में जाना.
प्रबल सन्यासी पर कलंक,
ऐसे सब को नचानेवाले भगवान की कृपा
और रक्षा पाने प्रार्थना  करेंगे.
 अल्ला ईसा, शिव विष्णु शक्ति
को पूर्ण रूप में समझकर, जानकर,
स्पष्टता प्राप्तकर्ता मनुष्यता, सत्य, ईमानदारी के मार्ग पर
कर्तव्यनिष्ठ होकर जो मनुष्य चलता  है, उसके आत्म संतोष, अात्म आनंद ,आत्म शांति,  सब मिलते हैं.

மனி தன் தன் னை  மி கவு ம் ஆற்றல
மி க்கவன் என்று  நி னை ப் ப து  தவறு.
இறைவ னி ன்
அரு ளி ன் றி  எதுவும்
சா தி க்க மு டி யா து .
முயற்சியா ல் மு டி யா து
தோல்வி யே.
கரு ணா நி தி  அவர்கள் மு யன் று ம்
ஆழ் மன தொண்டர்கள் முயன்று ம்
அம்மா  வெ ற்றி.
கா லி ல்  வி ழு த்தர்கள்
சி ன்னம் மா   காலி ல்.
சின்னம்மா  சிறை யி ல்.
தி னகரன்  மு யற்சி
பன் னீ ர் வீ ழ்ச் சி.
பி ரபல சா மி யா ர்  களங்கம்
அனி தா  தற்கொலை
கா ன் காந்தி  ஆனது
சீ தை  கா னகம்
என எல் லோ ரை யு ம்
ஆட்டு  வி க்கு ம்  ஆண்டவன்
 அரு ள் பெற  வணங்கு வோம்.
அல்லா  என்றா ல்
ஏசு  என்றா ல்
சி வன் வி ஷ் ணு
சக்தி  என்றா ல் மு ழு மை யா க
அறி ந்து  தெரி ந் து    பு ரி ந்து
தெ ளி ந்து  மனி த நே யத் து டன்
சத் தி ய வழி யி ல் கடமை ஆற்றும்
மனி தர் ளு க்கு  மன நி றை வு,
மன மகிழ்ச்சி  மன அமை தி  நி ச்சயம்.

Thursday, August 3, 2017

அன்பு அருள் உண்டு

கா லை வணக்கம் நண்பர்களே, உறவு க ளே.!
கடவுள்  கரு ணை உண்டு.
கா ர்  மே கம்
  பொ ழி வதா ல்.
கடவுள்  கரு ணை  உண்டு
கள னி யி ல் பயிர்கள் வி ளை வதா ல்.
ககன சூ ர் யோ தயம்  உண்டு
அவனி ன் றி  ஒளி யி ல் லை
ஒளிச்சேர்க்கை  இல்லை.
ககனத்தி ல் நி லவு ண்டு
அவனி ன் றி  அமை தி யி ல் லை.
 நா ட்டி ல் நா டா  வளம் உண்டு.
அதை  அளி க் க சு யநலக் கு ம்ப ல் உண்டு
நீ ர்வளம் கா க்க   நதிகள் இணை ப் பு  இல்லை.
சி லை கள் வளைவு கள் கட்டடங்கள்
என்ற  ஆடம்பரங்கள் உண்டு -ஆனால்
செ யல் வீ ரர் களுக்கு  ஊக்கம் இல்லை.
ஏரி கள் ஆக்கி ர மி ப்பு கள் உண்டு
ஆலயச் சொ த்து க்கள் அபகரி த்து
ஆலயம்  பா ழ்கண் டு ம்
இறை பய மி ல் லா  கூ ட்டம் உண்டு.
இன்னல்கள் பல கண்டு ம்
இசையு ம்  மனம் ஊழ லு க் கே. -
இரு ப் பி னு ம்
நல்லவர்கள் வல்லமை கொ ண்டவர்கள்
நா ட்டி ன் நலம் வி ரு ம் பி கள்
சு ய நல மி ல் லா  தி யா கி கள்
நே ர் வழி  செல்வர்  செ ய் வோ ர் பலர் உண்டு
அத னா ல் அவனி யி ல் ஆண்டவன் /இறை வன் / பகவா ன்  அருள்  உண்டு.
மனி தநே யம் உண்டு.
தான தர்மங்கள் உண்டு.
தர்மம்  கா க்கு ம் தர்ம தே வதை  களும்  உண்டு . மா யை /சை த் தா ன்/ சா த் தா ன் கள்  உண்டு.
அதை  அடக்கி  ஐம்புலன்  அடக்கும்
அறிவும் ஞா னம்  அளி க்கு ம் ஆண்டவன் அருள்  உண்டு.

Wednesday, August 2, 2017

ராமசரிதமானஸ் --அயோத்யாகாண்டம்-முப்பத்தாறு.

 
சீதை ,சுமந்திரன் , லக்ஷ்மணன் ,
ஸ்ரீ ராமர் நால்வரும் பழங்கள் , கிழங்குகள் ,
சாப்பிட்டுவிட்டு படுத்துகொண்டனர்.
லக்ஷ்மணன்   ரமாரின் கால்களை  பிடித்து விட்டார்.
 ராமர்   தூங்கியதும்  அமைச்சரையும்  தூங்கச்சொல்லி
லக்ஷ்மணன்     வில்லும்  அம்பும்  எடுத்துக்கொண்டு
 காவல்   காக்கத்துவங்கினார்.
குகனும் நம்பிக்கையுள்ள  காவல் காரர்களை
 அங்கங்கு  நிறுத்திவைத்தான்.
அவனும்  அம்பும் வில்லும் எடுத்துக்கொண்டு   லக்ஷ்மணனுக்குஅருகில்  அமர்ந்தான்.
ராமச்சந்திர பிரபு  தரையில் படுத்து
உறங்குவதைப்  பார்த்து    குகன்
மிகவும்  கவலைப்பட்டான் .
கண்களில் கண்ணீர் பெருக்கெடுத்தது.
அவன் லக்ஷ்மணனிடம் அன்புடன் சொன்னான்--
மஹாராஜா  தசரதனின்  அரண்மனை இயற்கையிலேயே  இந்திரனின் அரண்மனையை  விட  உயர்ந்தது.
அதில் அழகான மணிகள் பதித்த
மாடி பங்களா மன்மதனே     தன்  கரங்களால்  கட்டியிருப்பதுபோல் இருக்கும்.  அங்கு பூக்களில் நறுமணம் வரும்.   அழகான  கட்டில் ,அது
மணிவிளக்குகளால்  அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கும்.
எல்லா வசதிகளும்  இருக்கும்.
விரிப்புகளும்  போர்வைகளும்  தலையணைகளும்     மெத்தைகளும்  இருக்கும். அவை பாலின்  நுரைபோல்
மேன்மை யாகவும் வெண்மையாகவும்
அழகாகவும்    இருக்கும் .அப்படிப்பட்ட இடத்தில் சீதையும்   ராமரும்    தூங்குவார்கள் .  அந்த அழகைக்  கண்டு
ரதியும் காமதேவனும்      தன்  கர்வத்தை இழந்தனர்.
இன்று அதே   ராமரும்      சீதையும் புல்
தரையில்   தூங்கு கின்றனர்.    இந்த
நிலையில்    அவர்களை     பார்க்க   முடியாது.
தாய், தந்தை, குடும்பத்தினர்,  நகரமக்கள், நண்பர்கள்,
வேலைக்காரர்கள், வேலைக்காரிகள் என    அனைவருக்கும்
நன்மை செய்யும் ராமர்     இன்று     தரையில்
படுத்துக்கொண்டிருக்கிறார். ஜனகர்    உலகப் புகழ் பெற்றவர்,  அவருடைய  மகள்  ஜானகி ,  
இந்திரனின்    நண்பர் தசரதர்  அவரின்  மருமகள்     ஜானகி
ராமரின் மனைவி ஜானகி 

இன்று தரையில் படுத்து  உறங்குகிறாள்.
இவர்கள் இவ்வாறு உறங்க , இன்னலுற யார்  காரணம் ?
கர்ம வினையா ?
கைகேயி என்ற பெண்ணின் ஈன புத்தி தானே  காரணம்.
அவள் சூரியகுலம்  என்ற மரத்திற்கு கோடாலி
ஆகிவிட்டாள். அந்த தீய அறிவுள்ளவளால்  இன்று
வையகம்  முழுவதும்  வேதனைப் படுகிறது.
இருவரையும் பார்த்து குகனுக்கும்  அளவு கடந்த வேதனை.
அப்பொழுது   ஞானியும்,  பக்தனும் , யோகியுமான
லக்ஷ்மணன்  குகனிடம் சொன்னான்--
 யாரும் யாருக்கும்  சுகமோ  துன்பமோ கொடுப்பவனல்ல.
எல்லோரும்  தான் செய்த கர்மத்தின்   பலனை
அனுபவிக்கிறார்கள். லக்ஷம ணனின் இனிமையான
மென்மையான  குரலில்  சொன்னார் ,
சேர்த்தல் ,பிரிதல், நல்லது கேட்டது
அனுபவித்தல்
விரோதம் , நட்பு எல்லாமே
 ஒரு    பிரமையால்  ஏற்பட்ட வலை.
பிறப்பு-இறப்பு ,சொத்து-ஏழ்மை , விபத்து,
கர்மம் , காலம்  ஆகிய   அனைத்துமே   சிக்கல்  தான்.
பூமி,  வீ டு,    செல்வம் , சுவர்க்கம் -  நரகம் ,
இதெல்லாம்  நடைமுறையில்    பார்க்க, கேட்க,
மனதில்   எண்ணிப்பார்க்க,  வருகின்றன,
இதற்கெல்லாம் அறியாமை தான் அடிப்படை  ஆதாரம்.
உண்மையில் இவை எல்லாம்    இல்லை.
கனவில்  ராஜா  பிச்சைக்காரனாக லாம் .
ஏழை சுவர்க்கத்தின்   அதிபதி   இந்திரனாகலாம் ,
ஆனால்   விடிந்தால்  இது  வெறும் கனவு தான்.
அப்படியே   இந்த காட்சி  உலகத்தை  இதயத்தில்  காண  வேண்டும்.
இப்படி  எண்ணிவிட்டு  கோபிக்கக் கூடாது.
யாரையும்  வீணாக  குற்றம் சாட்டக் கூடாது.
எல்லோரும் மோகம்  என்ற  இரவில்  தூங்கி ,
பலவித    கனவுகள்  காண்பவர்கள்  தான்.
பலவித    கனவுகள்  தென்படுகின்றன.
இந்த     உலகில்   யோகிகள் விழித்துக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். அவர்கள் மற்றவர்களுக்காக   வாழ்பவர்கள்.
உலக  மாயையில்     இருந்து    விடு பட்டவர்கள். உலகில்
ஜீவன்கள்    விழித்திருக்கிறார்கள்  என்றால்  அவர்கள்
அனைத்து உலக இன்பங்கள் வைராக்கியங்களில்     இருந்து
விடுபடவேண்டும்.
அறிவு / ஞானம்   இருந்தால்     மோகம்  என்ற  பிரமை
பயந்து  ஓடிவிடும்.  ஸ்ரீ ரகுநாதரின் மீது அவரின் பாதங்களின்  மீது  பற்று உண்டாகும்.
தோழனே!   மனம்  , வாக்கு , செயலால்   ராமரின்  சரணங்களில்  அன்பு ஏற்படுவது தான்  ஆண்மையாகும்.
ஸ்ரீ ராமர் பரபிரம்மம். அவரை    அறிவது    கடினம்.
சாதாரண  பார்வையால் பார்க்கமுடியாது. ஆரம்பம் இல்லாதவை.  ஒப்பிடமுடியாதவர்.
எந்த மாற்றமும்   இல்லாதவர்.  ரகசியம் எதுவும் இல்லாதவர்.
வேற்றுமை  இல்லாதவர்.  இது -அது என்று சொல்ல முடியாதவர்.  பிரம்மம் சத்தியம். உலகம்  மாயை என்று கூறுபவர்.  கடவுள் பஞ்சபூதங்கள்  இல்லை. பஞ்சேந்திரியங்கள் இல்லை. மனம், புத்தி , ஆணவம் இல்லை,
இவற்றை  எல்லாம்  கடந்தவர்.
அந்த ராமர் மனித  அவதாரம்   எடுத்து    பக்தர்கள், பூமி, அந்தணர்கள், பசுக்கள், தேவர்கள் நன்மைக்காக    திருவிளையாடல் பண்ணுகிறார்.  அதைக் கேட்டாலே
  சிக்கல் தீர்ந்துவிடும்.

Tuesday, August 1, 2017

கலியுகம் --

कलियुग में हर जाति अपने धर्म छोड़
अन्यान्य कार्य में लग जाने से ईश्वर की
प्रार्थना लम्बे समय तक घंटों करना ,
शास्त्रीय नियमानुसार
फूल-फल मिलना ,
योग्य आचार्य मिलना ,
खासकर समय मिलना मुश्किल है.
अतः नाम जप करना ही श्रेष्ठ है.
धर्माचरण कलियुग में सत्याचरण और कर्तव्य पालन.
व्यवहारिक तौर पर यह हर व्यक्ति के लिए भले ही न्यायाधीश हो,
या अधिकारी हो तटस्थता अपनाना अत्यंत कठिन है.
आज इसकी सत्यता का प्रमाण मिल ही जाएगा.
पता चल जाएगा धर्म की जय हो या कला हो.
ॐ गणेशाय नमः
ॐ कार्तिकेयाय नमः
ॐ नमः शिवाय
ॐ दुर्गायै नमः.

கலியுகத்தில் ஒவ்வொரு இனமும் தன் அறம் விட்டு ,
மற்ற செயல்களில் ஈடுபடுவதால்
கடவுளை நீண்ட நேரம் , அதிக மணி நேரம்
சாஷ்த்ரீய முறைப்படி பூ-பழங்கள் ,
தகுந்த ஆசார்யர்கள் கிடைப்பது அரிது .
ஆகையால் நாம ஜபம் செய்வதே மேன்மையானது.
தர்மாசரண் அதாவது தர்மத்தைக் கடைபிடிப்பது
நடைமுறையில் நீதிபதியாக இருந்தாலும் ,
அதிகாரிகளாக இருந்தாலும் கடைமையைக் கடைப்பிடிப்பது
நடுநிலைமை வகிப்பது மிக மிகக் கடினம்.
இன்று இதன் வாய்மையின் சான்று கிடைத்துவிடும்.
தர்மத்திற்கு ஜயமா பிறையா?.

ஓம் கணேசா போற்றி.
ஓம் கார்த்திகேயா போற்றி
ஓம் நமச் சிவாய .
ஓம் துர்கா போற்றி.

Saturday, July 29, 2017

రామచారితమాస --ராமசரிதமானஸ் -அயோத்யாகாண்டம் -முப்பத்தைந்து

    சீலமும் அன்பும் விடமுடியாது.
ராமரும் சங்கடப்பட்டார்.
துன்பமும் கடின  நடையும் அனைவரையும்
ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் ஆழ்த்தின.
சில தேவர்களின்   மாயையாலும்
அவர்களின் அறிவு கவரப்பட்டது.
இரவு இரண்டாம்    ஜாமத்தில்  ராமர்  எழுந்தார்.
மந்திரியை அழைத்து தேரைப்பூட்டச் சொன்னார்.
தேர் செல்லும்   தடயம்  தெரியாமல் தேரை ஓட்டச் சொன்னார்.   மக்கள் அறியாமல் சென்றால் பின்தொடர மாட்டார்கள் .
சங்கரரை வணங்கி   மூவரும் தேரில் அமர்ந்தனர்.
விடிந்ததும் தேரையும் ,ராமர் லக்ஷமணனையும்  காணாமல்
மக்கள் "ராமா,"  ராமா !" என்று அழைத்துக்கொண்டே
தேட ஆரம்பித்தனர்.
 கப்பல் கவிழ்ந்து வாணிகம் நஷ்டம் ஏற்பட்டதுபோல்
தோன்றியது. ஒருவருக்கு ஒருவர் ஆறுதல் சொன்னார்கள்.
நமக்கு வருத்தம் ஏற்படும் என்று  நம்மை விட்டுவிட்டு .
ன்று விட்டார்    என பேசிக்கொண்டனர்.
அவர்கள் தன்னையே  நிந்தித்துக்கொண்டு,
மீன்களைப் புகழ்ந்தனர்.
மீன்கள் தங்களுக்குப் பிரியமான தண்ணீரை விட்டு வெளிவந்தால்  இறந்துவிடுகின்றன.
மனிதர்களுக்கு    அன்பானவர்களைப்  பிரிந்தால்
சாவு வருவதில்லை. மனிதப்பிறவி கேவலமானது ,.
இவ்வாறு புலம்பிக்கொண்டே வேதனையுடன்
அயோத்தியா திரும்பினர். அவர்களின் துயரம் வர்ணனைக்கு
அப்பாற்பட்டது.  பதினான்கு ஆண்டுகள் கழித்து   
தி ரும்புவார்  என்ற  நம்பிக்கையால் உயிரை விடவில்லை.
ஆண்களும் பெண்களும் ராமர் தரிசனத்திற்காக
விரதம்   இருந்தனர். தாமரை மலரும் , சகவா சக்வி பறவைகளும்  சூரியனின்றி கலை இழந்ததுபோல்
அயோத்யா மக்கள் கலை இழந்து காணப் பட்டனர்.

இங்கு   ராமர், லக்ஷ்மணன் ,சீதை  மூவரும் சிருங்க
பேர்பூரை  அடைந்தனர். அங்கு    கங்கை  நதிக் கரையில் இறங்கி  மூவரும்  வணங்கினர். கங்கை நதி அனைத்து
ஆனந்த   மங்கலத்திற்கு    மூலம்  . அது அனைவரின்
துன்பங்களைப் போக்கி  ஆனந்தம் கொடுக்கக் கூடிய நதி.

பல   துணைக்கதைகளை  சொல்லிக்கொண்டே  ராமர் கங்கையின் அலைகளை  பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்.
அவர் அமைச்சருக்கும் , லக்ஷ்மனனுக்கும் சீதைக்கும்
கங்கையின் மகிமையை சொன்னார்.
இதற்கிடையில் அனைவரும் கங்கையில் குளித்தனர்.
அவர்களது களைப்பு  போய்விட்டது.
கங்கையின் புனித    நீர்  அருந்தியதுமே
மனம் மகிழ்ச்சி அடைந்தது.
ராமநாமத்தை ஜெபித்தாலே பிறப்பு புனர் ஜன்மம் என்ற பந்தங்களிடமிருந்து  விடுபடலாம்.
இங்கு   அவர்   மனித ரூபத்தில் வந்ததால் அவருக்கு
சிரமமும் சிரமம்வதும் என்பது அவர் லீலை யாகும்.

ராமர்    சச்சிதானந்த       ஸ்வரூபியான  சூர்யகுலத்துதித்த
பகவான்  ராமர்  மனித அவதாரம் எடுத்து
சம்சாரக் கடலை கடந்து செல்ல இவ்வாறு
கஷ்டங்களை சகிக்கிறார்  சகிப்பதுபோல் நடிக்கிறார்.

இப்பொழுது நிஷாத   நாட்டு  மன்னன் குகன் ராமர் வருகை
புரிந்த செய்தி அறிந்து பே ருவகை  அடைந்தான்.
அவன் தன் உற்றார்  உறவினர்களுடன்
பழங்கள் - கிழங்குகள் படகில் ஏற்றிஅமரை தர்சிக்க வந்தான். அவன்  எல்லை இல்லா   மகிழ்ச்சி  அடைந்தான்.
ராமரை  வணங்கி  அன்பளிப்புகளை  முன்னாள் வைத்தான்.
அவனுடைய இயற்கையான அன்பைக்கண்டு ராமர் அவனை
அருகில் அமரவைத்து நலம் விசாரித்தார்.
குகன்   உங்கள்      கமல   பாத  தரிசனம்   கண்டு
நலமாக  இருக்கிறேன் என்றான்.
இன்று  நான்  மிகவும் அதிர்ஷ்ட சாலி ஆகிவிட்டேன் .
இந்த பூமி , செல்வம் , வீடு எல்லாமே  உங்களுடையது தான்.
நான் என் குடும்பத்துடன்   உங்களுக்கு  சேவை  செய்ய தயாராக  இருக்கிறேன்.
நீங்கள் தயவு செய்து ஸ்ருங்கபெர்பூருக்கு  வாருங்கள்.
நீங்கள் வந்து    இந்த     அடிமையின்  கௌரவத்தை
அதிகரித்தால்  அனைவரும் என் அதிர்ஷ்டத்தைப் புகழ்வார்கள்.  இதைக்கேட்டு ராமர் சொன்னார்:--
நீ  சொன்னதெல்லாம் சத்தியம். ஆனால்   எனது  அப்பா  வேறு வேலை கொடுத்துள்ளார்.
அவர்    கட்டளைப்படி   நான் பதிநான்கு  ஆண்டுகள்  வரை
முனிகள்  போல்  விரதமிருந்து  ஆடை    அணிந்து
அவர்கள்  போல்  உணவு உண்டு  காட்டில்  இருக்க வேண்டும்.
கிராமத்தில் இருப்பது  சரி  அல்ல.   இதைக்  கேட்டு
குஹனுக்கு மிகவும்  வருத்தம் ஏற்பட்டது.

கிராமத்தின்  ஆண்களும்  பெண்களும்   ராமர் , லக்ஷ்மணன் மற்றும்   சீதையின் அழகு    கண்டு  தங்களுக்குள்
பலவி தமாகப்  பெசிக்கொண்டிருந்தனர்.
இந்த அழகான குழந்தைகளை  காட்டுக்கு   அனுப்பிய
பெற்றோர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருப்பார்கள்?
ஒருவன் சொன்னான்---அரசன்   செய்தது   சரியே.
இதனால்  இந்த சாக்கில் நமக்கு தரிசனம் செய்யும் வாய்ப்பு
நல்கியிருக்கிறார்.  அவர்கள்  தங்குவது  அசோக மரத்தின்  கீழ் அழகான இடம் என்று குகன்  நினைத்தான்.
ஸ்ரீ ராமருக்கு    அந்த    இடத்தைக்  காட்டினான்.
ஸ்ரீ ராமர்   அந்த இடம் மிகவும் அழகான  இடம் என்று கூறினார். நகரத்தவர்கள் அவர்களை வணங்கிவிட்டுச்  சென்றனர்.  ராமர்     சந்தியா  வந்தனம்  செய்ய புறப்பட்டார்.
 இதற்கிடையில் குகன்   தர்பையாலும் ,மென்மையான அழகான விரிப்பை அலங்கரித்தான். அதை மிகவும் மென்மையாகவும் ,புனிதமாகவும்    இருப்பதைப் பார்த்து ,
தொன்னையில்  பழங்களும் தண்ணீரும்  எடுத்து  வைத்தாள்.

ramacharitmaanas -அயோத்யா காண்டம் - முப்பத்தி நான்கு .


 ராமர்  போனதுமே அயோத்யா மக்கள்  அவரைப் பின்தொடர்ந்தனர். அவர்கள் அனைவருமே தங்களை அனாதைகள் போல் பாவித்து துன்பக்கடலில் மூழ்கினர்.
ராமர் அவர்களுக்கு ஆறுதலும் தைரியமும் சொல்லி திரும்பிச் செல்லும் படி வேண்டினார் அவர்கள் திரும்பினாலும்  அன்பின் காரணமாக மீண்டும் பின் சென்றனர்.
அயோத்தியாவே மிகவும்   பயமுறுத்துவது போல்    காட்சி அளித்தது. இருள் சூழ்ந்து இருபதுபோல மக்கள் உணர்ந்து பயந்தனர். மக்களே ஒருவர் மற்றவரைப் பார்த்து பயந்தனர்.

வீடு சுடுகாடுபோலும் , குடும்ப உறுப்பினர்கள் பூத    பிரேதம்  போலவும்  நலம் விரும்பிகள் நண்பர்கள் அனைவரும்    யமதூதர்கள் போல் இருந்தனர். தோட்டங்களில் மரம் செடிகள்   கொடிகள் வாடிக்கொண்டிருந்தன. நதிகளும்
குளங்களும்  பயம் அளிப்பவையாகத் தோன்றின.
  ராமர் இல்லா அயோத்தியில்  வளர்ப்பு  பறவைகளும் ,
மிருகங்களும் கவலைப்     பட்டன.   நகரமே பயங்கர காடுபோல்  காட்சி அளித்தது.

 கைகேயியை வேட்டைக்காரியாக  மாற்றி காட்டுத்தீ வைத்தவள் போல்  கடவுள் மாற்றிவிட்டார்.   அனைவருமே
ராமர் , லக்ஷ்மணன் சீதை இல்லா அயோத்யாவில் சுகம்கிடையாது   என்றே  உணர்ந்தனர்.
அனைவரும் தொடர்ந்தாலும் ராமர் தன் எண்ணத்தில் உறுதியாக இருந்தார். முதல் நாள்  தமஸா  நதிக்கரையில்

தங்கினர். ராமர் கருணை நிறைந்தவர். இரக்கமுள்ளவர்.
அடுத்தவர்கள்  துயரத்தைப் போக்குபவர். மற்றவர் துன்பம் கண்டு துயரடைபவர்.
 அவர் அன்புடன் மற்றவர்களுக்கு மென்மையாக   அன்புடன்
கூடிய  அறநெறியுடன்அறிவுரைகளை வழங்கினார்.
ஆனால் மக்கள் அன்பு   மிகுதியால்  திரும்ப வில்லை. 

रामचरित मानस -- ராமசரித மானஸ்--அயோத்தியா காண்டம் --முப்பத்திமூன்று


     தசரதரின்  மனம்  மிகவும் வேதனையால்

  இதைவிட அதிக   துன்பம்  எதுவுமே  இல்லை.

இந்த துன்பத்தால் உயிர் போய் விடும்.  பிறகு அரசர்

ராமர் , லக்ஷ்மணர் , சீதை மூவரையும் தேரில் அழைத்துச்சென்று  காட்டை நன்கு காட்டிவிட்டு நான்கு
நாட்களுக்குப் பிறகு வரவும் என்று  அமைச்சரிடம் கூறினார்.

முடிந்த அளவு அறிவுரை கூறி மீண்டும் அழைத்து வரவும் .

மறுத்தால் சீதையை யாவது அழைத்துவரவும் என்றார்.

சீதை காட்டில் பயந்தால் மாமனார் -மாமியார்  உன்னை நகருக்கு  திரும்ப வேண்டும்  என்ற செய்தி அனுப்பினர் என்று சொல்லவும்.  உன்  விருப்பப்[படி அப்பாவின்    வீட்டிலோ
மானார் வீட்டிலோ இருக்கலாம் என்றும் சொல்.
சீதை திரும்பினால் என் உயிருக்கு சற்றே ஆறுதல் கிடைக்கும்  என்று சொல்.  இல்லை என்றால் நான் இறந்துவிடுவேன் என்றும் சொல். கடவுளே எதிராக இருந்தால் எதுவும்
நடக்காது.   ராமர் ,லக்ஷ்மணர் சீதை மூவரையும் என் முன் அழைத்து வா . என்று அரசர்  மயக்கமடைந்தார்.
 அமைச்சர் அரசரிடம் கட்டளை பெற்று  தேரைப்பூட்டி
நகருக்கு வெளியில் ராமர், சீதை ,லக்ஷ்மணர் இருக்கும் இடத்திற்கு வந்தார். அரசரின்  செய்தியை மூவரிடமும் கூறினார். மூவரும் அயோத்தியாவை வணங்கி தேரில் அமர்ந்தனர். 

Friday, July 28, 2017

रामचरित मानस --அயோத்யகாண்டம் --௩௨ முப்பத்திரண்டு

வனவாசத்திற்கு தேவையான  பொருட்களை
எடுத்துக்கொண்டு , தன் மனைவி  சீதையையும் ,சகோதரன்
லக்ஷ்மணனையும் அழைத்துக்கொண்டு  ராமர் குருவை வணங்கி விட்டு  காட்டை நோக்கி புறப்பட்டார்.
துக்க   மிகுதியால்   அனைவரும்  மயக்கமடைந்தனர்.
  ராமர் வசிஷ்டரின் வீட்டிற்கு சென்றார். அங்கு   ராமரின்  வனவாசப்  பிரிவால் அனைவரும்     துன்புறுவது கண்டு
அனைவருக்கும் ஆறுதல் சொன்னார். பிறகு அந்தணர்களை
அழைத்து அவர்களுக்கு ஓராண்டிற்கு  வேண்டிய உணவுப் பொருட்களை அளித்தார். யாசகர்களுக்கு தானம்  அளித்தார்.
அனைவரின் அன்பையும் பெற்று தன் அன்பினால்  அனைவரையும்  மகிழ்வித்தார்.
பிறகு    பணியாட்களையும்   குருவிடம் ஒப்படைத்து  அவர்களை  பெற்றோர்கள் போல் கவனிக்க வேண்டும்  என்றார்.
மன்னரை  மகிழ்ச்சியாக வைத்திருப்போர் தான் என் நலம் விரும்பும் நண்பர்கள்  என்றார்.
 பிறகு  நகர மக்களிடம்  என் பிரிவால்  யாரும் துன்பப் படும்படி  நடந்துகொள்ளாதீர்கள் என்றார்.
 மீண்டும்    குருவையும்  கணபதி, பார்வதி, சிவன்  ஆகியோரை  வணங்கி ஆசிகள் பெற்று ராமர் புறப்பட்டார்.


ராமர் புறப்பட்டதும் நகரமே துன்பக்கடலில் மூழ்கியது.
ஸ்ரீ லங்காவில் கேட்ட சகுனங்கள் தோன்றின. தேவலோகம்
மகிழ்ச்சியால்   திளைத்தது. ராமர்  கானகம் செல்வதால்  வருத்தமும் , ராக்ஷசர்கள் அழிவார்கள் என்ற  மகிழ்ச்சியும்
தேவலோகத்தில்    காணப் பட்டன.

  தசரதர் மயக்கம் தெளிந்ததும்   அமைச்சர்களிடம் ,,    ராமர் கானகம்    விட்டார் , உயிர் போகவில்லையே  என்று  புலம்பினார். எந்த    சுகத்திற்காக  இந்த  உயிர் உள்ளதுரூ தெரியவில்லையே  என்று புலம்பத் தொடங்கினார்.

Thursday, July 27, 2017

இளைஞர்களே! சிந்தியுங்கள்

காலை வணக்கம். 
கடவுள் அருளட்டும்.
நல்ல எண்ணங்கள் , நல்ல செயல்கள் , ஒழுக்கம் , கடமை ,
கட்டுப்பாடு , நேர்மை , தியாகம் , உழைப்பு 
என்ற தெய்வீக எண்ணங்கள் வளர இறைவன் உதவட்டும் . 
மனிதநேயம் வளர அசுர சக்திகள் ஒழிய
இறைவன் மனம் இறங்கட்டும்.
மாமிச பக்ஷினி , சாகபக்ஷ்ணி என்று கொடிய
சாந்த மிருகங்களைப் படைத்த இறைவன்
மனிதர்களையும் அவ்வாறே கொடிய நேர்மையான
சாதுவான என்றே படைக்கிறான்.
ஆனால் அறிவு பகுத்தறிவு என்று கொடுத்து
கொடிய விலங்குகளை அழித்துவிட வகை செய்தான்.
இந்த கொடியவைகளை, எண்ணங்களை , ஹிம்சையை ஒழிக்க தர்ம ஆசாரங்களை கற்றுக்கொடுக்க மகான்களைப் படைத்தான்.
இஸ்லாமியர்கள் மோதிக்கொண்டு அவர்களை அவர்களாகவே கொடூரமாகத் தாக்கிக் கொண்டு
அமைதியற்ற வாழ்க்கை வாழ்ந்த போது
முஹம்மது நபிகள் மூலம் இன்சானியத் அதவாது
மனிதநேயத்தை வளர்க்க குரானைப் படைத்தான்.
கொடிய விலங்குகள், கடல்வாழ் அசைவ உணவு சாப்பிடும் ஜப்பானுக்கு புத்தரின் மதத்தை அளித்தான்.
ஏசுவை அன்பு ,சேவை , உதவி என்று ப்ரசார்சம் செய்ய புவிக்கு அனுப்பினான்.
நமது ஹிந்தி சாஸ்த்திரங்கள், சீக்கிய,ஜைன சமண மதங்களும் சத்தியம் , அஹிம்சை, தான தர்ம பரோபகாரம் என்ற மனித ஞானத்தை போதித்து
நிலையற்ற உலகில் பாவங்கள் அசத்தியங்கள் ஒழுக்கமின்மை ஆகியவைகளை
நினைத்தாலே பாவம் ,பாவத்திற்கு மன்னிப்பு கிடையாது தண்டனைதான்
இதை சட்டப்படி உணராமல் சமுதாயத்தைப்
பார்த்து ஒவ்வொரு குடும்ப அரசியலின் அவலங்கள்
பலகோடிகள் இருந்தாலும் கேடிகள் என்றே சகித்து வாழும் தன்மையை அளித்துள்ளான்.
ஆக மதங்கள் அனைத்துமே அன்பையும்
பண்பையும் ஒற்றுமையையுமே
வழிக்காட்டி நல்வழிப்படுத்துகின்றன.
இதை புரிந்து மத ஜாதி இன சண்டைகள் இல்லாமல்
வாழ்ந்தால் வையகம் வாழ்க, வையகம் ஒரு குடும்பம் , சர்வே ஜனா சுகினோ பவந்து -அனைத்து மக்களும் சுகமாக வாழவேண்டும் என்ற
குணம் வளரும்.
இதற்கு ஆண்டவனின் நல்ல ஞானம் வையகத்தில்
அதிகமாக இருப்பதால் கொடியவர்கள்
அதிக இரக்கமற்ற செயல்களைச் செய்யமுடியாமல்
தண்டனைக்கும் , அவமானத்திற்கும் ,கடவுள் அளிக்கும் தண்டனைக்கும் ஆளாகிறார்கள் என்பதே உண்மை. சத்தியம்.
மதங்கள், ஜாதி இன பெயரால் சண்டைகளை உருவாக்கும் மாயை , சைத்தான் சாத்தானிடம் இருந்து வையகம் காக்கும் ஞானம் வளரட்டும்.
இளைஞர்களே ! சிந்திப்பீர்.
விநாயகப்பெருமானை அவமதிக்காதீர்கள்.
வாழ்க வையகம் ! வளர்க நற்பண்பு. இதற்காக
இறைவனை பிரார்த்திப்போம்.

Monday, July 24, 2017

அன்பிற்கு உண்டோ அடைக்குந்தாழ் .

அன்பு என்றும்   இரண்டுபேருக்கே  என்பதல்ல.
காதல் என்பது இருவருக்கும்  இடையில் .
 மீரா - கிருஷ்ணன் ,
ஆண்டாள் - ஆண்டவன்    காதல்.

பக்தி  -சிரத்தை ஆட்களைக் கூட்டுகிறது.
காதல் ஒருவழிப் பாதைபோல்
மூன்றாவது ஆளுக்கு  இடம் விடுவதில்லை.
இப்படிப்பட்ட அன்பில் திளைத்தவர்களில்
பிரதானமானவர்கள்  பக்ததியாகராஜர்  ,
ரமண மஹரிஷி, யோகிராஜ் சரத் குமார் , சீரடி சாய்.
இந்த நேரடி அன்பில் ஆண்டவன் அருள்
அன்பால் ஈர்க்கப்பட்டு , காதலால் மலர்ந்து ,
பக்தியால் பூத்து-காய்த்து, பழுத்து ,
பார் முழுவதற்கும் நல்வழி காட்டி
சாந்தி, மகிழ்ச்சி , திருப்தி அளித்து,
அகிலத்தை பொறாமை ,கோபம் ஆணவம் ,பெண் ஆசை
முதலிய தீய குணங்களை விரட்டி அடித்து,
வையகம் வாழ வழி   வகுக்கிறது.
     ஓம்  கணேசாய நமஹ.
  ஓம்  கார்த்திகேயாய நமஹ
  ஓம்  நமஹ சிவாய.
  ஓம் துர்காயை  நமஹ.

 இறைவன் நாமம் பிராணாயாமம்
பகவான் அருள் பெறலாம்.
 பகவானால் இரட்சிக்கப்படும்
ஒருவனை யாராலும்
அடிக்க முடியாது.
வையகமே எதிர்த்து ,
 தனி ஒருவனாக நின்றாலும்
மயிரைக்கூட பிடுங்க முடியாது.
 (---படிக்காத பக்தர்  கபீர்தாஸ்  

அன்பே ஆண்டவன்

அன்புக்கு  ஆண்டவன் அன்பே ஆண்டவன்
அன்பிலேயே  ஆண்டவன்  அன்புக்காகவே ஆண்டவன்
அருள்தரும் ஆண்டவன்  அவனியில் ஆண்டவன்
அகிலாண்டம் ஆதிசிவன் விஸ்வநாதன் .
அன்பே   சிவம் . உலகம் எதில் அடங்குமோ
மயங்குமோ மூழ்குமோ கலையுமோ  அங்கே
மங்கை   ஓர்  பாகன்  அர்த்தநாரீஸ்வரன்
அவன் மன்மதனை எரித்தாலும்
மங்கையர் பாகன்.

Sunday, July 23, 2017

உள்ளத்தூய்மையே இறை அருள்

ஆன்மீக உணர்வு தெய்வீக ஈர்ப்பு
உள்ளுணர்வு இதில் சஞ்சலம்
அதையும் மீறி தன து அமானுஷ்ய
ஆற்றலைக் காட்டும் மகான்கள்
என் நடை முறை வாழ்க்கையில் 
காட்டி தங்கள் வாழ்ந்த வளாகத்துக்கு
வரவழைத்து அதிர்வலைகள் காட்டுகின்றனர்.
வடலூர் வள்ளலார் ,பூண்டி மகான் ,
பாம்பன் சாமிகள் .சித்தானந்தம். சத்யா சாய் சீரடி
இப்பொழுது படே சாயபு
புதுச்சேரி என்னே ஈர்ப்பு
எளிய ஆடம்பரமற்ற சூழல்
சிவன் கோயில்
முஸ்லிமாக இருந்தாலும்
அவர் வணங்கிய விநாயகர்
தெய்வீக சக்த்திக்கு தூய மனம்
மந்திரங்கள் இரண்டாம் நிலை ..
ஞான மார்க்கம் வெளி ஆடம்பரமற்ற
தியானம் இறை அருள் .உண்மையில்மகான்கள்
உள்ளத் தூய்மை யே இறை அருள்
இறை தரிசனம் .
ரமணர் காட்டியதும் அதே

प्रार्थना

சனிக்கிழமை
சனிப்ப்ரீத்தி
சங்கடங்கள்
தீர பிரார்த்திக்கிறோம் .
பூர்வ ஜன்ம பாவங்கள்
இந்த ஜன்ம அறிந்தோ
சேர்க்கை தோஷத்தாலோ
சமுதாய நடை முறையாலோ
தன் நலத்தாலோ
தன் உறவு நட்பாலோ
செய்த கர்மங்கள்
அறிவிருந்தும் தெளியா அறிவு
அனைத்தையும் மன்னித்து
அகிலத்தில் வாழ மன நிறைவு
மன அமைதி .மன மகிழ்ச்சி
மன ஒருமைப்பாடு ஆழமான
தியானம் செய்ய உன் கருணை
உலகில் வேண்டும்
அருள்வாயாக.
அனைவருக்கும் உன் அன்பு பார்வை
வேண்டும்.
--------_--------
நண்பர்களுக்கு காலை வணக்கம் .

Wednesday, June 7, 2017

தி ரு ப்பதி தங்க.

சிலர் திருமலையில் விடுதிப் பட்டியலைப் பகிர்ந்து கொண்டனர். TTD இல் ஒரு அறை கண்டுபிடிக்க கடினமாக இருந்தால், இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

MUTT (TIRUMALA)

மூல் மட் மின்: 0877-2277499.

புஷ்பா மாண்டபம் ப: 0877-2277301.

ஸ்ரீ வல்லபச்சரிய ஜீ மட் பி: 0877-2277317.

உத்ததி மட் (திருப்பதி) பி 0877-2225187.

ஸ்ரீ திருமல காஷி மட் Ph-0877-2277316.

ஸ்ரீ ராகவேந்திர ஸ்வாமி மட் Ph-0877-2277302.

ஸ்ரீ வைகனச திவ்யா சித்தன்டா

விவேர்டினினி சபை Ph: 0877-2277282.

ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி மட் மின்: 0877-2277370.

ஸ்ரீ புஷ்பகிரி மட் Ph-0877-2277419.

ஸ்ரீ உட்டாரடி மட் Ph-0877-2277397.

உடுப்பி மட் Ph-0877-2277305.

ஸ்ரீ ரங்கம் ஸ்ரீமத் ஆத்வான் ஆசிரமம் ப: 0877-2277826.

ஸ்ரீ பரகலா ஸ்மிமி மட் பி: 0877-2270597,2277383.

ஸ்ரீ திருப்பதி ஸ்ரீமன்னாரயன ராமானுஜா

ஜீயர் மட் பி: 0877-2277301.

ஸ்ரீ சிருங்கரி சரத மடம் Ph: 0877-2277269,2279435.

ஸ்ரீ அஹோபீதா மட் ப. 0877-2279440.

ஸ்ரீ திருமல காஷி மத் தொலைபேசி: 222 77316

உடிபி மட் பி: 0877 222 77305

ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீதந்தி ராமனுஜீயர் மட் பீ: 0877 222 77301)

ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீட்டம் மட் / சர்வா மங்கலா கல்யாண மண்டபம் ப., 0877 222 77370)

ஸ்ரீ வல்லபச்சரிய மடம் தொலைபேசி: 222 77317

மந்திராலயா ராகவேந்திர சுவாமி மட் / பிரிந்தாவனம் ப: 0877 222 77302

ஆர்யா வைசியா சமாஜம் எஸ்.வி.ஆர்.ஏ.வி.டி.எஸ்.எஸ்.டி: 0877 222 77436

ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீமதி ஆதித்யான் ஆஷ்ரம் ப. 0877 222 77826

ஸ்ரீ வைகநாத ஆசிரமம்: 0877 222 77282

ஸ்ரீ அஹோபில மட் பட்: 0877-2279440

ஸ்ரீ சிருங்கேரி சங்கர மடம் / சாரதா கல்யாண மண்டபம் பி: 0877 222 77269

ஸ்ரீ வைசராஜர் மடம்

மோதிலால் பன்சிலால் தர்மசலா ஃபீ: 0877 222 77445

ஹோட்டல் நரிலமா சௌல்ட்ரி பி: 0877 222 77784

ஸ்ரீ சீனிவாச சால்ட்ரி டி: 0877 222 77883

ஸ்ரீ ஹதிராம்ஜி மட் மின்: 0877 222 77240

கர்நாடகா விருந்தினர் மாளிகை பி: 0877 222 77238

தக்ஷிணா இந்தியா ஆர்யா வியா கபு முனிரட்ணம் அறநெறிகள் பி: 0877 222 77245

ஸ்ரீ சிருங்கேரி சங்கர நீலம் ப: 0877 222 79435

ஸ்ரீ ஸ்வாமி ஹதிராஜ் முட்டம் ப: 0877-2220015

வயதில் மூத்த குடிமக்களும் ஜருகண்டி சொல்லித் தள்ளிடு திருப்பதிகோவில் பாதுகாவலர்கள்
இனி யாரைத் தள்ளும் என்று முழிக்கும் காலம் வந்துவிட்டது.
65 வயது கடந்த மூத்த குடிமக்கள் நாள் ஒன்றுக்கு
700 பேர் இலவசமாக தரிசனம் செய்யலாம் எப்படி?

நிபந்தனைகள்.

1) ஆதார் அட்டை அவசியம்.

2) 65 வயது முடிந்திருக்க வேண்டும்

3) காலை எட்டு மணிக்கு குறிப்பிட்ட இடத்தில் அறிக்கை செய்ய வேண்டும்.

4) .காலை 10 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை தரிசனம் நேரம்.

5) .நானும் 700 பேருக்கும் அனுமதி உண்டு.

6.) உதவி செய்ய உடனொருவர் செல்ல அனுமதி உண்டு அவளுக்கும் ஆதுர் அவசியம்.

7) .காலை உணவு பால் இலவசம்.

8.) அவர்களுக்கு 70 ரூபாய்க்கு 4 லட்டுகள் வழங்கப்படும்.

9) ஒருமுறை சென்றவந்த பிறகு
3 மாத கழித்த பின் அனுமதி அனுமதிக்கப்படுவர்.

10) இவை அனைத்தும் இலவச சேவையாகும். பயனுள்ள தகவலை பகிரலாமே. நண்பர் கேட்டுக் கொண்டதால் இந்த தமிழாக்கத் தகவல்கள். நன்றி

Sunday, May 7, 2017

ராமசரித மானஸ்-அயோத்யகாண்டம் -முப்பத்தொன்று

ராமசரித மானஸ்-அயோத்யகாண்டம் -முப்பத்தொன்று

ராமரின் அன்பான வேண்டுகோளைக் கேட்டு
அரசர் ராமரின் தோள்களைப் பற்றி
அருகில் அமரவைத்துச்   சொன்னார் --
"மகனே! ஸ்ரீராமர் அசைவன     அசையாதன    என்ற
அனைத்திற்கும்  எஜமானர்  என்று
முனிவர்கள் பகர்கிறார்கள்.
நல்ல தீய செயல்களுக்கு ஏற்ற பலனை
 கடவுள்   நமக்கு   அளிக்கிறார்.
செயலாற்றுபவன்  தான்  பலனை பெற்று
பலனை அனுபவிக்கிறான்.
எல்லோரும்  இது வேதத்தின் நீதி   என்று
சொல்கிறார்கள். ஆனால் இன்றைய சூழலில்
குற்றம் செய்வது ஒருவன் .
பலன் பெறுவது    ஒருவனாக    இருக்கிறான்.
பகவானின் லீலை    மிகவும்     விசித்திரமானது.
அதை அறியும்    தகுதி  பெற்றவன்
உலகில் யாருமே  கிடையாது.
இவ்வாறு   ராமருக்கு  வஞ்சனை தவிர  அனைத்து
வழிகளையும்  சொன்னார். அவர்   தர்மத்தின்   அச்சான
ராமரின் தீரத்தையும் புத்திசாலித்தனத்தையும்
அறிந்து கொண்டார்.
அரசர்  சீதையை   ஆலிங்கனம் செய்து அன்புடன்
உபதேசம்  செய்தார். காட்டின் சகிக்க    முடியாத
துன்பங்களை விளக்கினார்.
மாமனார், மாமியார், தந்தையுடன்  இருக்கும்
சுகங்களையும் எடுத்துரைத்தார்.
அமைச்சர்  சுமித்திரனின்  மனைவியும் ,
குரு  வசிஷ்டரின்  மனைவியும் ,
மற்ற  குலப் பெண்களும்   மிகவும் அன்புடன்
வனவாசம்  செல்லவேண்டாம், உனக்கு வனவாசம் கொடுக்கவில்லை  என்றனர். மாமானார், குரு, மாமியார்
போன்றோர் சொல்லும் அறிவுரைகளைக் கேட்டு  அதையே செய் என்றனர்.
இந்த குளிர்ச்சியான,இனிமையான ,  நன்மை தரக்  கூடிய,
அறிவுரை  சீதைக்கு பிடிக்கவில்லை.
சீதையின் மனம் ராமரை    விரும்பியதால்
வீடு பிடிக்கவில்லை.  கானகச்சூழல்  பயங்கரமாகத்
தெரியவில்லை.
ஆனால்   அனைவருமே   காட்டின் பயங்கரத்தை விளக்கினர்.
ஆனால்  சீதைக்கு குளிர்கால பௌர்ணமி நிலவில் சாகவி என்ற ஒருவகை  பறவை  கலக்கமடைவதுபோல்   சீதை
கலக்கமடைந்தாள்.
சீதை  வெட்கத்தின் காரணமாக பதில் எதுவும் கூறவில்லை.
இவர்கள் சொல்லுவதை எல்லாம்  கேட்டு ,
கைகேயி வேகமாக  எழுந்து
முனிகளின் வஸ்த்திரங்கள், நகைகள், கமண்டலம்
போன்றவற்றை ராமரின் முன்னாள்    வைத்துவிட்டு
மென்மையான  குரலில்சொன்னாள்--

ரகுவீரா!  அரசருக்கு   உன்  மேல் தன்   உயிரைவிட  அன்பு அதிகம் . அன்பினால்  கோழை யான  அரசர் ஒழுக்கத்தையும்
அன்பையும் விட மாட்டார்.
புண்ணியம் , அழகு, புகழ் , பரலோகம்
அனைத்தையும் விட்டுவிடவும் தயாராக இருப்பார்.
உன்னை  கானகம் செல்ல    அனுமதிக்க  மாட்டார்.
இதை எண்ணி உன் விருப்பப்படி  செய்.
அன்னையின்  இந்த  சொற்களால்  ராமருக்கு   மகிழ்ச்சி
உண்டாகியது.
ஆனால்   அரசருக்கு       அம்புகள் தைத்ததுபோல்  இருந்தன.
அவர்    இன்னும்  என்    உயிர்  போகவில்லையே
நான் துரதிர்ஷ்ட சாலியாக உள்ளேனே  என்று
நினைத்தார்.
அரசர்   மயக்கமுற்றார். மக்கள் கலக்கமடைந்தனர்.
என்ன செய்வதென்று  தெரியாமல்   திகைத்தனர்.

ராமர்     உடனே   முனிவர்   வேடமிட்டு   தாய்-தந்தையை  வணங்கி  சென்று    விட்டார். 

Saturday, May 6, 2017

ராமசரிதமானஸ் --அயோத்யகாண்டம் --முப்பத்தொன்று

ராமசரிதமானஸ் --அயோத்யகாண்டம் --முப்பத்தொன்று

தசரதர்  மிகவும்  அமைதியற்ற நிலையில் ,
ராமரையும் இலக்ஷ்மணரையும் பார்த்து
ஆரத்தழுவினார். அவரால் அன்பு வேதனை
இரண்டும்  சேர்ந்து    பேச விடாமல்  தடுத்தது.
அப்பொழுது ரகுகுல திலகம்  ராமர்   மிகவும்
அன்புடன்  காலில்  விழுந்து  வணங்கி
கானகம் செல்ல அனுமதி கேட்டார்.
தந்தையே!  என்னை ஆசிர்வதியுங்கள்.
மகிழ்ச்சியான  நேரத்தில்   ஏன்  சோகமாக  
இருக்கிறீர்கள். அன்பின்    காரணமாக  
கடமை   ஆற்றுவதில்   குறை -தவறு
ஏற்பட்டால்   உலகில்   புகழ்    போய்விடும் .
நிந்திக்கப்படுவார்கள். 

Friday, May 5, 2017

ராமசரிதமானஸ் --அயோத்யகாண்டம் -பக்கம் முப்பது.

ராமசரிதமானஸ் --அயோத்யகாண்டம் -பக்கம்  முப்பது.

        தாயிடம்  ஆசிபெற்று   லக்ஷ்மணன்
  ஜானகியின் இருப்பிடத்திற்குச் சென்றான்.
 ராமரையும் சீதையையும் கண்டு மிகவும் ஆனந்தமடைந்தான். சீதையையும்  ராமனையும்  வணங்கினான்.
மூவரும் ஒன்றாக  அரண்மனையை அடைந்தனர்.

 ஆண்டவன் நன்றாக படைத்து  விஷயத்தைக் கெடுத்துவிட்டார்.
அவர்களின்     உடல்     மெலிந்து  விட்டது.
மனதில் வேதனை தெரிகிறது.
முகத்தில் வருத்தம் தெரிகிறது  என்று    நகர மக்கள்  தங்களுடன் பேசிக்கொண்டிருந்தனர்.
தேன்    எடுத்த  பிறகு  தேனீக்கள்
கலக்கமடவதுபோல்   கலக்கமடைந்து
 காணப்படுகின்றனர்.
அரண்மனை      வாயிலில்   மிகப்பெரிய கூட்டம்  கூடியது.

எல்லையில்லா  துன்பத்தில்   அனைரும்  கையை  பிசைந்து
கொண்டிருந்தனர்.
இறக்கையில்லா   பறவைகள் துடிப்பதுபோல் கலக்கத்தில்  இருந்தனர்.

ராமர் வந்திருக்கிறார்  என்ற  செய்தி அறிந்து  அமைச்சர்  அரசரை தூக்கி உட்காரவைத்தார்.

அரசர்  சீதையுடன் ராமரைப் பார்த்து கலக்கமடைந்தார். கொண்டிருந்தனர்.
தலையில்   அடித்துக்கொண்டு  வருத்தப் பட்டுக்கொண்டிருந்தனர். i

Thursday, May 4, 2017

ராமசரித மானஸ்--அயோத்யகாண்டம் --பக்கம் இருபத்தொன்பது

             ராமசரித மானஸ்--அயோத்யகாண்டம் --
                                பக்கம் இருபத்தொன்பது 
*********************************************
ஸ்ரீ ராமரின்  பக்தனைப் பெற்ற  தாயார் தான் புண்ணியவதி.
சத்புத்திரனைப்    பெற்றவள். அப்படி இல்லையென்றால்
ராமனைப் பிடிக்காத   மகனை தனக்கு  நல்லது என்று
நினைப்பதைவிட  மலடி யாக  இருப்பதே  நல்லது.
மிருகங்கள் குட்டி போடுவது  போல்  குழந்தையைப்
பெற்றெடுப்பது வீண்.

உன்னுடைய புண்ணியத்தால்  தான்  ராமர் கானகம் செல்கிறார். வேறு எந்த காரணுமும்    இல்லை.
சீதாராமரின் பாதாரவிந்தங்களில்  இயற்கையான அன்பு இருப்பதே எல்லா  புண்ணியங்களையும் விட பெரும்
புண்ணிய பலனாக  கிடைத்திருப்பதாகும்.
அன்பு  ,கோபம், பொறாமை, ஆணவம் ,  மோஹம்,
ஆகியவற்றிற்கு கனவிலும் வயப்படாதே.
எல்லாவித மான விகாரங்களை விட்டுவிட்டு ,
மனம் ,வாக்கு, செயலால் ஸ்ரீ ராமனுக்கு சேவை செய்.
உனக்கு வனத்தில்    எல்லாவித  சுகமும் கிடைக்கும்.
நான் உனக்குக் கூறும்  அறிவுரை  உன்னால்
ராமனும் சீதையும்  தாய்,தந்தை,அன்பான குடும்பம் ,
நகரம் போன்ற  நினைவுகளையும்  மறந்து  விட  வேண்டும்.
உன்னால் அந்த  இருவருக்குமே சுகமே கிடைக்கும் செயல்கள்  தான் செய்யப்படவேண்டும்.
சுமித்திரை இவ்வாறு அறிவுரைகள் கூறி லக்ஷ்மணனை
காட்டிற்குச் செல்ல  அனுமதி அளித்தாள்.
சீதை மற்றும் ராமரின் மேல்  உன்னுடைய
புனித அன்பு   ஆழ்ந்த  அன்பு தினந்தோறும் புதியதாகவே இருக்கட்டும் என்று ஆசிகள் வழங்கியதாக  துளசிதாசர் சொல்கிறார்.
அம்மாவின் அறிவுரையும் ஆசியும் பெற்று ,
வேறு எந்தவிதமானஅடிகளும் வரக்கூடாது என்று
எண்ணிய  இலக்குமணன்  வலையில் சிக்கிய மான்,
வலையை அறுத்தெறிந்தது ஓடுவதுபோல் ஓடினான். 

ராமசரிதமானஸ் --அயோத்யகாண்டம் -பக்கம் இருபத்தெட்டு


ராமசரிதமானஸ் --அயோத்யகாண்டம் -பக்கம்  இருபத்தெட்டு

இரக்கக் கடலானா ஸ்ரீ ராமர் மிகவும் மென்மையான
பணிவான சொற்களைக் கேட்டு ,
அன்பினால்   அச்சமுடன் இருப்பதை  அறிந்து  ,
அவரை நெஞ்சுடன் தழுவி   சொன்னார் --
"சகோதரா! சீக்கிரம் அம்மாவிடம் விடைபெற்று ,
கானகம் செல்ல ஏற்பாடு   செய் .
இந்த ரகுகுலத்தில் மேன்மையான
தன் சகோதரரின்  கூற்றைக் கேட்டு ,
லக்ஷ்மணன்   ஆனந்தமடைந்தார்.
மிகப்பெரிய தீங்கு விலகிவிட்டது.
மிகப்பெரிய  பயன் ஏற்பட்டுவிட்டது.

மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன்  , குருடனுக்கு மீண்டும்
கண் கிடைத்த       பேரானந்தத்துடன்
அன்னை சுமித்திராவிடம் ஆசி பெறச் சென்றான்.
ஆனால் மனம் முழுவதும்   ரகுகுலத்துக்கு ஆனந்தம்   தரும்
ஸ்ரீ  ராமர்      மற்றும் ஜானகி  யே   நிறைந்து இருந்தனர்.

அங்கு அன்னையின் வருத்தமான  நிலை  கண்டு ,
லக்ஷ்மணன்       அனைத்து   விவரத்தையும்  சொன்னார்.
இந்த கடின செய்தி கேட்டு நான்கு பக்கமும்    தீ
சூழ்ந்து இருந்து பயப்படும் பெண்  மான்  போன்று
அன்னை சுமித்திரா பயந்துவிட்டார்.

அன்னையின் அச்சம் கண்டு  லக்ஷ்மணன்   நினைத்தான் ---
"இன்று அனர்த்தம் ஏற்பட்டுவிடுமோ ?
அன்பின் காரணமாக கானகம் செல்ல    தடை  ஏற்படுமோ" ?
அம்மா !செல்ல  அனுமதிப்பாளோ இல்லையோ
  எனத் தயங்கினான்.
 சுமித்திரை  ஸ்ரீ ராமர் மற்றும்  சீதையின் அழகு  கண்டு ,
அவர்கள் மேல்  தசரதனின் அளவற்ற  அன்பையும்  நினைத்து ,
தலையில் அடித்துக்கொண்டு ,
"பாவி கைகேயி மிகவும்  துரோகம்  செய்துவிட்டாள்
என்று  சொன்னாள்.

மீண்டும் ராமர் இருக்கும் இடமே  அயோத்தியா .
எங்கு சூரிய  ஒளி  உள்ளதோ அங்குதான்  பகல்.
சீதையும்  ராமனும் காட்டிற்குச்  செல்கிறார்கள்  என்றால்
உனக்கு   அயோத்தியாவில்  வேலை  இல்லை.
 குரு, அன்னை, தந்தை சகோதரர்கள் , எஜமானர்
 ஆகிய  அனைவருக்கும்  சேவை  செய்ய  வேண்டும்.

ஸ்ரீ ராமர் நமக்கு உயிரைவிட மேலானவர். அன்பானவர்.
அவர் அனைவருக்கும்  சுயநலமற்ற தோழர்.
உலகில் மிகவும் வணங்கத்தக்க பிரியமானவர்கள்
அனைவருமே  ராமரின் உறவினர்கள்.
இதை அறிந்து   அவர்களுடன்     கானகம்  செல்.
உலகில் வாழும்  பயனைப் பெறவும்.
நீ மிகவும் சௌபாக்ய சாலி.
உன்னுடைய மனம் ராமரின் சரணங்களில் இடம்   பெற்றுவிட்டது. நானும் அதிர்ஷ்டசாலிதான்.
நானும் தியாகம் செய்கிறேன்.

Wednesday, May 3, 2017

அயோத்யகாண்டம் ராமசரிதமானஸ் --பக்கம் இருபத்தேழு

அயோத்யகாண்டம்    ராமசரிதமானஸ் --பக்கம் இருபத்தேழு

       அன்பின் வசத்தால்   லக்ஷ்மணனால்
  எதுவும்  பேச முடியவில்லை.அவன்  மிகவும்  கவலை  அடைந்து   ராமரின் காலில்  விழுந்து  சொன்னான் ---

  நான்  உங்களுக்கு அடிமை. நீங்கள்  எனக்கு      சுவாமி.
நீங்கள் என்னை இங்கேயே விட்டுவிட்டு சென்றால்    நான்  என்ன  செய்ய  முடியும் ?

எனக்கு நல்ல உபதேசம் செய்துள்ளீர்கள் .  ஆனால் நான் கோழை . சாஸ்திரங்கள், நீதி இவை எல்லாம் மேன்மை பொருந்திய வீர தீரர்களுக்கே  உரிமையானவை. தர்மத்தின்  அச்சாணியாக  உள்ளவர்களுக்கே   உரியவை.
     நான் பிரபுவின்   அன்பில்    வளர்ந்த  சிறிய குழந்தை  நான்.

எங்காவது  அன்னப்பறவையால்,  மந்திரமலையையும் ,சுமேரு மலையையும்    தூக்க முடியுமா ?
எனக்கு உங்களைத்தவிர  குரு,    அன்னை, தந்தை, யாரையும்   தெரியாது.  எனக்கு எல்லாமே தாங்கள்  தான்.
அன்பின் சம்பந்தம்   ,    அன்பு , நம்பிக்கை   இவைகளைப் பற்றி   வேதங்களும் புகழ்ந்திருக்கின்றன.
புகழ்,  ஐஸ்வர்யங்கள், நற்கதி போன்றவை
 விரும்புவோர்களுக்குத்    தான்     அறம்   மற்றும்  நீதியின்
உபதேசங்கள்  வேண்டும்.     மனம், சொல், செயலால்
விரும்பும் ஒருவனை விட்டுவிடுவது  சரியா ?

    

Tuesday, May 2, 2017

அயோத்யா காண்டம் --ராமசரிதமானஸ் -இருபத்தாறு

அயோத்யா காண்டம் --ராமசரிதமானஸ் -இருபத்தாறு

        மாமியார் கௌசல்யா   சீதைக்கு
  பலவகைகளில் ஆசியும்    உபதேசங்களையும்  வழங்கினார்.
  சீதை மிகவும் அன்புடன்  அடிக்கடி தலை  வணங்கி விட்டு
சென்றாள்.

        இலக்குமணன் செய்தியைக் கேட்டதுமே ,
மிகவும் கவலைப் பட்டு , வருத்தமான முகத்துடன் ஓடினான்.
அவர்   உடல்  நடுங்கியது. உடல் சிலிர்த்தது. கண்களில் கண்ணீர் பெருகியது.
அன்பினால்   ஓடிவந்து தைரியம் இழந்து    ஸ்ரீ ராமரின் கால்களைப் பிடித்துக்கொண்டான்.

     அவனால்     எதுவும் பேசமுடியவில்லை.
 தண்ணீரில் இருந்து எடுத்த     மீன்  போன்று துடித்தார்.

இறைவனே என்ன  நடக்கப்போகிறதோ ?
நம்முடைய  எல்லா புண்ணியமும்
 சுகமும் போய்விட்டதா ?

ஸ்ரீ   ரகுநாதர்   என்ன  சொல்வார்? உடன்  அழைத்துச் செல்வாரா  வீட்டில் விட்டுவிட்டுச் செல்வாரா ?
 இலக்குமணன்   கை கூப்பி  வீட்டையும் எல்லா உறவையும்   முறித்துக் கொண்டு நிற்பதை ராமர் பார்த்தார்.
நீதியில் நிபுணரும் ஒழுக்கம் , அன்பு ,  எளிமை , சுகத்தின்
சாகரமான  ஸ்ரீ ராமர் சொன்னார் ---தாய்,  தந்தை  ,குரு , சுவாமியின்     உபதேசத்தை   சிரமேற்கொண்டு பின்பற்றுபவர்கள்   பிறவிப்பயனைப்  பெறுவார்கள். இல்லையென்றால்   உலகில் பிறவிஎடுப்பது  வீணானதே.
பலனின்  ஆனந்தத்தை மனதில்  வைத்து அன்பின் வசத்தால் தைரியத்தை   இழந்து விடாதே.

              நீ இவ்வாறு அறிந்து தெளிந்து  நான் சொல்வதைக் கேள்.  தாய் -தந்தைக்கு பணிவிடை செய். பரதனும் சத்துருக்கனனும் வீட்டில்  இல்லை. மகாராஜா வயதானவர்.
அவர் எனக்காக  மிகவும் வருந்திக்கொண்டிருக்கிறார்.
 இந்நிலையில் நான்  உன்னை அழைத்துக்கொண்டு
காட்டிற்குச்  சென்றால்  அயோத்தியா அனைத்து விதங்களிலும்   அனாதையாகி   விடும் .
குரு,   தந்தை , அம்மா ,குடிமக்கள் .குடும்பம் அனைவருமே
சகிக்க முடியா துன்பத்தை  அடைவார்கள்.
ஆகையால்  நீ இங்கேயே  இரு . எல்லோரையும் மகிழ்வித்து
திருப்தி அடையச்  செய்.  அப்படி செய்யவில்லை என்றால்
பெரிய தோஷம் ஏற்படும்.
அன்புக் குடிமக்கள் , வருத்தப் படும்    நாட்டில்
அரசன் கட்டாயம் நரகத்தை அடைவான்.
இதை   எண்ணி நீ  வீட்டில்  இரு.  
இதைக்கேட்டதும்  லக்ஷ்மணனுக்கு  மிகவும் கவலை ஏற்பட்டது.   இந்த குளிர்ந்த அன்பான சொற்கள் கேட்டு அவர் முகம் வாடியது.
 தாமரை பனியால் வாடுவதுபோல் வாடினான்.


Sunday, April 30, 2017

रामचरित मानस ---ராமசரித மானஸ்--அயோத்யா காண்டம் --25

रामचरित मानस ---ராமசரித மானஸ்--அயோத்யா காண்டம் --25

                    சீதையின் மன நிலை அறிந்து,
 கிருபையுள்ள ராமர்    சீதையிடம் ,
"நீ கவலைப் படாதே. என்னுடன் காட்டிற்கு வந்து விடு. இப்பொழுது வேதனைப்படும் நேரம் அல்ல. 
 உடனே   கானகம் செல்ல   ஏற்பாடு செய். புறப்படு" என்றார்.

ஸ்ரீ ராமர் சீதைக்கு அன்புடன் அனைத்தையும்
 எடுத்துச் சொல்லி விளக்கினார்.
  பிறகு அம்மாவை வணங்கி
ஆசிகள் பெற்றார்.
 அன்னை  ராமரிடம் சீக்கிரம் வந்து
மக்களின் துன்பத்தையும் ,
அன்னைகளின்  துன்பத்தையும்
போக்கவேண்டும்  என்றார்.
  அன்னை இறைவனிடம்  வேண்டினாள்--
பகவானே!   என் இந்த நிலை மாறுமா?
என்  கண்களால்  மீண்டும்
 இந்த  அழகான ஜோடியைப் பார்ப்பேனா ?
  மகனே! உன்னை நான்  மீண்டும் பார்க்கும்
 நல்ல நேரம்  எப்பொழுது   வரும் .
நான்  உயிருடன் உன்னுடைய   நிலவு
போன்ற  முகத்தை  மறுபடியும் பார்ப்பேனா ?
என்று புலம்பினாள்.
மகனே!  செல்லமே !ரகுபதியே !ரகுவரனே!   என்று அழைத்து
அரவணைத்து    மகிழ்ச்சியுடன்   பார்ப்பேனா ?
       அம்மா அன்பின் மிகுதியால் மிகவும் கவலைப் படுகிறாள்.   அவளால் பேசவும் முடியவில்லை  என்றறிந்து   ராமர்
அம்மாவிற்கு மிகவும்  ஆறுதல் சொன்னார்.
 
  அப்பொழுது  சீதை  ,
மாமியாரின்  கால்களில் விழுந்து
 "அம்மா! நான் துர்பாக்கியசாலி.
 உங்களுக்கு பணிவிடை
செய்யும்    காலத்தில் என்னை
  இறைவன்  வனவாசம் செய்ய அனுப்பிவிட்டார்.
 என்னுடைய மன விருப்பம்  நிறைவேறவில்லை.
 அம்மா! வருத்தப் படாதீர்கள்.
 கர்மவினை மிகவும் கடினமானது .
  என்னுடைய   தவறு இதில் எதுவும்லை.
 சீதையின்  சொற்களால் கௌசல்யா தேவிக்கு
 மிகவும் கவலை.
  சீதையை  அணைத்து    தைரியமளித்து ,
 கங்கையும் யமுனையும்  வற்றாமல்  ஓடும் வரை ,
நீ சுமங்கலி யாகவே இருப்பாய்  என  ஆசிகள் வணங்கினார்.


Wednesday, April 26, 2017

रामचरित मानस --ராமசரித மானஸ்-- அயோத்யா காண்டம் --பக்கம் இருபத்திநான்கு.

रामचरित मानस --ராமசரித மானஸ்-- அயோத்யா காண்டம் --பக்கம் இருபத்திநான்கு.
*************************************
அன்பான கணவரின்   மென்மையான  அழகான சொற்களைக்  கேட்டு சீதையின் அழகான கண்களில்  
இருந்து  கண்ணீர் பெருக்கெடுத்தது. ஸ்ரீ ராமரின் இந்த குளிர்ச்சியான  உபதேசங்கள் எப்படி எரிச்சலை உண்டாக்குவதாக இருந்தது?

ஜானகிக்கு    எதுவும்    பதில்  சொல்ல  முடியவில்லை.
என்னுடைய  பவித்திரமான,    அன்புக்    கணவர் ,என்னை விட்டுவிட்டு செல்ல விரும்புகிறாரே  என்பதை
நினைத்து  கவலைப் பட்டார்.
கண்ணீரை  மிகவும் கஷ்டப்பட்டு நிறுத்தி ,
பூமியின் புத்திரியான சீதை  தன்னை தைரியப்
படுத்திக் கொண்டு , மாமியாரின் பாதங்களில்
விழுந்து  கைகூப்பி வேண்டினாள்:--
தேவி! என்னுடைய  இந்த    பயங்கர  அதிகப்பிரசங்கித்தனமான 
 வேண்டுகோளைக்  கேட்டு
மன்னித்து விடுங்கள் .
என்    பிராண பதி    எனக்கு மிகவும் நன்மை தரும்
அறிவுரை  கூறியுள்ளார்.
ஆனால் கணவனின் பிரிவைப் போல்
 உலகில் மிகப் பெரிய  துயரம் வேறெதுவும்
இல்லை  என்பதை   தெரிந்துகொண்டேன்.
என் பிராண நாதா!இரக்கத்தின் வாசமே!அழகே!
சுகம் அளிப்பவனே!   அன்பரே!
ரகுகுலம்  என்ற அல்லிமலரை
மலரச்  செய்யும்  நிலவே!
நீங்கள் இல்லாமல் எனக்கு சுவர்க்கமும்  நரகமே.

அன்னை, தந்தை , சகோதரி , அன்பு   சகோதரன் , குடும்பம் ,
நண்பர்கள் , மாமனார் , மாமியார், உற்றார்-உறவினர்கள்,
உதவியாளர்கள், அழகானவர்கள், நல்லொழுக்கமும்  அன்பும் உள்ள சந்தானங்கள் ,  எத்தனை பேர் இருந்தாலும்
கணவன் அருகில்  இல்லை  என்றால்  எல்லோருமே
சூரியனைவிட   அதிகமாக     சுட்டு எரிப்பவர்களே.
உடல், செல்வம், வீடு ,  பூமி,    நகரம் , ராஜ்ஜியம்  எல்லாமே
கணவன் இன்றி  ஒரு  பெண்ணுக்கு    சோகத்தின் கூட்டமே.

போகம் நோயிக்கு சமம்.
 நகை வீண் சுமை,
உலகமே நகரத்தின்  துன்பம் போன்றது.

பிராண நாதா! நீங்களின்றி உலகில் எனக்கு எங்குமே  எதுவுமே    சுகம் தரக்கூடியது.
உயிரற்ற உடல், நீரில்லா ஆறு,எப்படியோ அப்படியே
கணவனில்லா   மனைவி.
உங்களுடன்    இருந்து  உங்கள்   முழு நிலவு  போன்ற
முகத்தைப்   பார்ப்பதால் எனக்கு எல்லா சுகங்களும்
கிடைத்துவிடும்.
நாதா!  உங்களுடன்  இருக்கும்போது  பறவைகள் மிருகங்கள் என்னுடைய குடும்பங்கள் ஆகிவிடும். வனம் நகரமாகிவிடும்.
மரங்களின் பட்டைகள்  தூய  ஆடைகள்  ஆகிவிடும்.
 குடிசை   சுவர்கத்தின்   சுகங்களுக்கு    மூலமாகி விடும்.
 தாராள இதயமுள்ள   வனதேவிகளும்,தேவதைகளும் மாமனார்  மாமியார்  போன்று  என்னை காப்பவர்கள்
ஆகிவிடுவார்கள்.   தர்ப்பைப் புற்களும்    இலை களும்
அழகான   படுக்கை விரிப்புகளாகும்.
பிரபுவுடன்  இருப்பது  காமதேவனின்   அழகான உள்ளாடைகளாகிவிடும்.

கிழங்கு ,வேர்,பழங்களே  அமிர்தம் போன்ற ஆகாரமாகும் .
காட்டில்  உள்ள   மலைகள்  அயோத்தியாவின்  நூற்றுக்கணக்கான  அரண்மனைகளாகும்.
 ஒவ்வொரு நொடியும்   பிரபுவின்   சரண கமலங்களைப்
பார்த்து    பகலில்  சக்வா பறவைகள்     போன்று  ஆனந்தமடைவேன்.
நீங்கள்   வனத்தின்   அநேக    துன்பங்களைப்  பற்றியும்
பயங்கள்  பற்றியும் , இன்னல்கள் பற்றியும்
சொல்லியிருக்கிறீர்கள்.
ஆனால்  கிருபையின் இருப்பிடமான
 உங்களைப் பிரிந்து
இருப்பதை   நினைக்கும்போது
  அவை எல்லாம்  ஒன்றுமே இல்லை.
இதை   மனதில் அறிந்து   அன்பின் மணியான  நீங்கள்
என்னை  உடன்   அழைத்துச்  செல்லுங்கள்.
இங்கே விட்டுவிட்டு செல்லாதீர்கள்.
நான்  உங்களிடம்    அதிகமாக  எதுவும் வேண்டப்போவதில்லை.
நீங்கள் கருணாமூர்த்தி.
அனைவரைப் பற்றியும் அறிவீர்கள்.
ஏழை பங்காளர் நீங்கள். அனைவருக்கும் சுகம் அளிப்பவர்.
ஒழுக்கம் மற்றும் அன்பின்  களஞ்சியம்.
நீங்கள் பதிநான்கு  ஆண்டுகள்  அயோத்தியாவில் விட்டுவிட்டு சென்றால்   என் உயிர்   இருக்காது  என்பதை
அறிந்துகொள்ளுங்கள்.
ஒவ்வொரு நொடியும் உங்கள் பாத   கமலன்களைப்
பார்த்தாலே   எனக்கு   களைப்பு போய்விடும்.
அன்பானவரே!   நான்  தங்களுக்கு  அனைத்து  விதத்திலும்
பணிவிடை  செய்வேன்.
வழியில் நடை
பயணத்தால்     உண்டாகும் அனைத்து
 சிரமங்களையும்   போக்கிவிடுவேன்.
உங்கள் பாதங்களைக் கழுவி  ,
மரங்களின்     நிழலில்  உட்கார்ந்து
மனதில்     மகிழ்ந்து   விசிறிவிடுவேன்.
வியர்வைத் துளிகளுடன்   உங்கள் கருமேனி  கண்டு
பிராண  நாதரை  தர்சித்துக் கொண்டே
இருக்கும் போது  வருத்தப்பட  நேரமே இருக்காது.
சமதள  பூமியில்  புல்  மற்றும் மரங்களின் இலைகளைப் பரப்பி இரவு முழுவதும் உங்கள் கால்களை
பிடித்துவிட்டுக் கொண்டே   இருப்பேன்.
உங்களின் மென்மையான  உருவத்தைப்
பார்த்துக்கொண்டே   இருந்தால்  
 எனக்கு  வெப்பக்  காற்றும்     கூட  வராது.
நீங்கள் உடன்   இருக்கும் போது    என்னை  நிமிர்ந்து  பார்க்கும்   துணிச்சல் உள்ளவர்கள்  யார்  இருக்கிறார்கள்.
சிங்கத்தின்  பெண் சிங்கத்தை முயலும்  நரியும் பார்க்க  முடியுமா ?
நான் சுகுமாரி என்றால் எனது
நாதர் காட்டிற்குச் செல்ல தகுதியானவரா ?
உங்களுக்கு  தவம் உசிதமென்றால்
எனக்கு    மட்டும்    உலக  மகிழ்ச்சி தேவையா?
இப்படிப்பட்ட  கடுமையான சொற்களைக்   கேட்டும்
என்  இதயம்  வெடிக்கவில்லை  என்றால்
இந்த     அபலை   உங்கள் பிரிவின்    பயங்கர
துன்பத்தை  சகிக்குமா?
இவ்வாறு சொல்லிய  சீதை மிகவும் வருத்தப்பட்டாள்.
சீதையால்  பிரிவு என்ற  சொல்லையே தாங்கிக்கொள்ள முடியவில்லை.
அவளின்   இந்த நிலை கண்டு  ,
பிடிவாதமாக    சீதையை  விட்டுச்  சென்றால் ,
உயிரோடு இருக்கமாட்டாள் என்பதை
ராமர்    புரிந்து கொண்டார்.

Tuesday, April 25, 2017

ராம சரித மானஸ்--அயோத்யகாண்டம் --இருபத்தி மூன்று

ராம சரித மானஸ்--அயோத்யகாண்டம் --இருபத்தி மூன்று .

     அம்மாவிற்கு  எதிரில் ராமர் சீதையிடம்
பேசத் தயங்கினார்.
 மனதில் இதை நினைத்து  சொன்னார் --
ராஜகுமாரி !நான் சொல்லுவதைக் கேள் .
 மனதில் வேறு எதையும்  வேறுவிதமாக   புரிந்து கொள்ளாதே.
  உனக்கும் எனக்கும்  நல்லது நினைத்தால் ,
 நான்  சொல்லுவதைக்  கேட்டு  வீட்டில்  இரு.
பெண்ணே!
என்னுடைய    கீழ் படிந்த மனைவி யாகவும் ,
 மாமியாருக்குத்
தொண்டு செய்யவேண்டும்.
 வீட்டில் இருப்பதால் சகலவித
நன்மையையும் உண்டாகும்.

   மரியாதையுடன்   மாமியாருக்கும்,
  மாமனாருக்கும்  சேவை  செய்வதைத்
 தவிர    வேறு  அறம்  எதுவும்  கிடையாது.

அம்மாவிற்கு  எப்பொழுதெல்லாம் நினைவு வருமோ,.   அன்பு
மிகுதியால்    கவலையின்    காரணமாக  ,
அவள் தன்னையே மறந்துவிடுவாள்.
 அழகியே!  அப்பொழுதெல்லாம் , நல்ல சொற்கள் மூலம்
பழைய கதைகளைக் கூறி    அவருக்கு விளக்கவும்.

நான் உன்னை என் அம்மாவிற்காகத்தான்
  வீட்டில்   விட்டுவிட்டு செல்கிறேன்.
என் ஆணைகேட்டு   வீட்டில்  இருந்தால்,
 குரு மற்றும்   வேதத்தின்    மூலமாக  சொல்லப்படும்
 எல்லா பலன்களும்  எவ்வித துன்பமுமின்றி
உனக்குக்  கிடைத்துவிடும் .

ஆனால்  பிடிவாதத்தின் காரணமாக ,
கலாவ்  முனியும் ,  ராஜா  நஹுஷும்
  கஷ்டங்களையே   சஹிக்கின்றனர்.
 அழகான  முகமுடையவளே!
 நான்  அப்பாவின் வாக்கை
சத்தியமாக்கி சீக்கிரமாக   திரும்பிவிடுவேன்.
   நாட்கள்   வேகமாக சென்றுவிடும்.
நான் சொல்வதைக்    கேள் .
பெண்ணே! அன்பின் வசத்தால்  பிடிவாதம்    செய்தால் ,
அதன்  பலனாக   துன்பத்தை    அனுபவிப்பாய்.
 வனம் மிகவும்  பயங்கரமானது.
 கஷ்டங்கள்  அதிகமானது.

அங்கு  வெயில், குளிர்,மழை,மற்றும்    காற்று   போன்றவையும் பயங்கரமாக இருக்கும்.
 சாலையில்   தெர்பையும், கல்லும் முள்ளும்
அதிகமாக     இருக்கும்.   வழியில்  பெரிய-பெரிய
மலைகளைக்   கடக்க  வேண்டியிருக்கும்.
மலைகளில்   குகைகள், கணவாய்கள்,    நதிகள் , கால்வாய்கள் வாய்க்கால்கள் இருக்கும் .
அதைக் கடப்பது மிகவும்  கடினம்.
அவை மிக ஆழமானதாக இருக்கும்.  
கரடி,  புலி,  ஓநாய்,
சிங்கம்,யானை    போன்றவைகளின்   பயங்கர
  சத்தங்கள் இருக்கும்.  
அதைக்    கேட்டால்    தைரியம் போய் விடும் .

அங்கு  தரையில்  தூங்க    வேண்டும்.
 மரப்  பட்டை  ஆடைகள் அணியவேண்டும் .
கிழங்கு , வேர், பழங்களையே  உணவாக
சாப்பிட வேண்டியிருக்கும்.   அவைகளும்  எல்லா   நாட்களிலும்     கிடைக்காது.  அதுவும்   காலத்திற்கு      ஏற்றபடியே   கிடைக்கும்.

மனிதனையே சாப்பிடும் ராக்ஷசர்கள்
 இரவில் உலாவுவார்கள்.
 அவர்கள் கோடிக்கணக்கில் கபட    நாடகம்
நடத்துவர்.   காட்டாற்று    மழை   வெள்ளம் பெருக்கெடுக்கும்.
அங்குள்ள ஆபத்துக்கள்   அதிகம்.
 
மான்விழியாளே!

நீ   இயற்கையிலேயே  பயந்தவள்.
அன்னம் போன்று   ந டப்பவளே !  
 நீ  காட்டில்  வசிக்கத் தகுதியற்றவள்.
நீ காட்டிற்குப்  போகும்    செய்தி கேட்பவர்கள்  
  எல்லோருமே    என்னைத்  திட்டுவார்கள்.
என் புகழுக்கு   களங்கம்  உண்டாகும் .
 மானசரோவர் அமிர்தத்திற்கு ஒப்பான தண்ணீர்
 குடித்து  வளர்ந்தவள் ,
அன்னப்பறவை  போன்ற  நீ,
  உப்புநீர்  கடலில் செல்ல  முடியுமா ?
மாந்தோப்பில்      இருக்கும்   குயில்,
 கசப்பான  மரம்  உள்ள    காட்டில் அழகு  பெற  முடியுமா ?

சந்திரமுகியே!    இதயத்தில்    இதெல்லாம்  எண்ணி வீட்டிலேயே    இரு.
 வனத்தில்  மிக கஷ்டம்  அதிகம்.

இயற்கையாக  நன்மை    விரும்பும்
 குருவும் சுவாமியும்   சொல்வதை சிரமேற்கொண்டு நடக்கவேண்டும். இல்லை  எனில்   மனதில் மிகவும்  வருந்த  வேண்டியிருக்கும்.
 நிச்சயம் நன்மைக்குப் பதில்  தீங்கே உண்டாகும்.

Monday, April 24, 2017

ராமசரிதமானஸ் --அயோத்யா காண்டம் --பக்கம் இருபத்திரண்டு.

ராமசரிதமானஸ் --அயோத்யா காண்டம் 
-பக்கம் இருபத்திரண்டு.

 சீதை ராமரின்  வனவாசம்  பற்றி 
 பல விதத்தில்  சிந்தித்தார்.
 எனது பிராணநாதர் காட்டிற்குப்
 போக  விரும்புகிறார்.
 எந்த புண்ணியவான் அவருடன் செல்வார்
 என்று பார்க்கலாம்.
உடலும் உயிரும்   இரண்டும்   உடன் செல்லும்.
அல்லது உயிர் மட்டும் போகுமா ?
கடவுளின் செயல் எதுவும் 
அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை.

சீதை  அழகான கால் நகங்களால்
  பூமியை  கீரிக்கொண்டிருந்தாள்.
 இப்படி செய்யும்   போது   கால் கொலுசுகள்    சத்தம் .   அன்பின் வசத்தால் சீதை கொலுசுகளைத் துறந்துவிடக்கூடாது என்று
சலங்கைகள் வேண்டுவது  போல்
  இருப்பதாக கவிஞர் வர்ணிக்கிறார் .

சீதையின் அழகான கண்களில் இருந்து
 கண்ணீர் பெருக்கெடுத்தது.
 அவளின் இந்நிலை   கண்டு  ஸ்ரீ ராமரின் தாயார் கௌசல்யா சொன்னாள்:---
மகனே!  சீதை மிகவும் இளம் பெண்.
 மாமியார் ,மாமனார்
மற்றும் குடும்ப உறவினர்களுக்கு
  மிகவும் அன்பானவள்.
இவருடைய  தந்தை அரசர்களுக்கு அரசர்.
மாமனார் சூரிய  குல  சூரியர்.
கணவர் சூரிய குலம  என்ற   அல்லி  மலரை
மலரச் செய்யும் நிலவு    போன்றவர்.
அழகு   மற்றும் குணக் குன்று.
  குணக்களஞ்சியம்.
நான்   அழகும் , குணமும் ,ஒழுக்கமும் நிறைந்த
அன்பான மருமகளைப் பெற்றுள்ளேன்.
இவளை  கண்ணின் மணியாகக்
 கருதி  நேசித்து  வருகிறேன்.
என்னுயிரையே இவளிடத்தில் வைத்துள்ளேன்.
இவளைக்  கற்பகக்  கொடியைப்  போல்
மிகவும் நேசித்து  அன்பு நீர் பாய்ச்சி வளர்த்திருக்கிறேன்.
இப்பொழுது இந்தக்கொடி பூத்து  குலுங்கும் நேரம்.
கடவுளின் செயல் .
அதனால்   பலன்  என்னவாக  
முடியும் என்று  தெரியவில்லை.
 சீதை  கட்டிலில் ,மடியில் , ஊஞ்சலில் ,   தான் காலடி வைத்துள்ளாள். நான் இவளை சஞ்சீவினி
மூலிகை போல்  மிக எச்சரிக்கையுடன் வளர்த்துவருகிறேன்.
பாதுகாத்துவருகிறேன். நான் விளக்கின் திரி அகற்றும்  வேலை கூட  அவளுக்குத் தருவதில்லை.
அதே சீதை  இன்று  உன்னுடன்  காட்டிற்கு வர விரும்புகிறாள்.
ரகுநாதா!  அவளுக்கு உன் ஆணை என்ன ?நிலவின் கதிரில் ஆனந்தத்தை விரும்புபவள்  ,சக்ரவாகப் பறவைபோல்  சூரியனை எப்படி   பார்க்க முடியும் ?

காட்டில்  யானை, சிங்கம் , புலி என்ற துஷ்ட மிருகங்கள் வாழ்கின்றன. நடமாடுகின்றன.
மகனே! விஷத்தின் தோட்டத்தில் ,
அழகான சஞ்சீவினி மூலிகை அழகு பெற முடியுமா ?
காட்டில் வாழ்வதற்காகவே
வேடர் குலப்  பெண்களையும்
கோல் இனப்     பெண்களையும்
 கடவுள்  படைத்துள்ளார்.

அவர்களுக்கு  கல்லில் உள்ள புழு போன்ற
கடினமான குணம் உண்டு.
 அவர்களுக்கு   காட்டில் துன்பமே    இருக்காது.

அல்லது
தபசிகளின் மனைவிமார்கள்  
வாழத்  தகுதியானவர்கள்.
அவர்கள் தவத்திற்காக எல்லா வற்றையும் தியாகம் செய்தவர்கள்.
மகனே! படத்தில் இருக்கும்  குரங்கைப்
பார்த்தே  பயப்படும்  சீதை யால்
 காட்டில் எப்படி இருக்க முடியும் .
தேவசரோவரில்  தாமரை வனத்தில் வாழ்கின்ற அன்னப்பறவை  காட்டுக்    குளங்களில்
வசிக்கத்தகுதி உண்டா?
அம்மா  சொல்கிறாள் ---
சீதை வீட்டில் இருந்தால்    எனக்கு  உதவியாக  இருப்பாள்.
ஒழுக்கமும்    அமிர்தமும்  கலந்தது   போன்ற
அம்மாவின் சொற்களைக்  கேட்டு
  அறிவுமிகுந்த  அன்பான  சொற்களால்
ராமர்   அன்னை   மகிழும்படியும் 
  
 மன நிறைவு    அடையும்   படியும்  பேசினார்.
பிறகு  காட்டின் குணங்கள் தோஷங்கள்  பற்றி
சீதைக்கு விளக்கினார்.

ராமசரித மானஸ் ---அயோத்யா காண்டம் --இருபத்தொன்று

ராமசரித மானஸ்  ---அயோத்யா காண்டம் --இருபத்தொன்று

      கௌசல்யா  ராமரிடம் சொன்னாள்--"வனவாசம் சென்றால் வன தேவதைகள் உன்னுடைய தந்தைஆவார்கள் வன தேவிகள் உன்னுடைய தாயார் ஆவார்கள். அங்குள்ள மிருகங்கள் பறவைகள் உன்னுடைய தாமரை பாதங்களுக்கு தொண்டர்கள் ஆவார்கள். அரசர்களுக்கு இறுதியில் வனவாசம் செய்வது சரியானது தான். உன் நிலைகண்டு தான் எனக்கு மனதில் வேதனையாக உள்ளது.

 நீ ரகுவம்சத்தின் திலகம். காடு மிகவும் அதிர்ஷ்டம் செய்துள்ளது. அயோத்தியா அதிர்ஷடமில்லாமல் போய் விட்டது.  நானும் உன்னுடன் வருவேன் என்றால் உனக்கு என் மேல்    சந்தேகம்  வரும். இந்த கூட வரும் சாக்கில் அம்மா என்னைத்   தடுக்க விரும்புகிறாள்.
மகனே!நீ எல்லோருக்குமே மிகவும் அன்பானவன்.
உயிருக்கே உயிரானவன் நீ ., எல்லோரின் இதயத்துக்கும்
வாழ்க்கை நீ தான்.
நீ சொல்கிறாய்-நான் காட்டிற்கு செல்கிறேன்  .  எ
நீ    சொல்வதைக்கேட்டு    நான்  வருந்துகிறேன்.
இதை நினைத்து    பொய்யான  அன்பை அதிகரித்து நான் பிடிவாதம்  செய்ய  மாட்டேன்.    நான்  உனக்கு   திருஷ்டி சுத்துகிறேன்.  அம்மாவின் உறவை ஏற்றுக்கொள்.    என்னை
மறந்துவிடாதே.
கோபாலா!எல்லா தேவர்களும் முன்னோர்களும்  கண்களை இமைகள் காப்பதுபோல்    உன்னைக் காக்கட்டும். உன்னுடைய    வனவாசம்  பதினான்கு ஆண்டுகள் தண்ணீர் என்றால் ,  உனக்கு அன்பானவர்களு ம், குடும்பத்தவர்களும்  
மீன்கள் நீ அறத்தின் அச்சு.  இரக்கத்தின் சுரங்கம்.
எல்லோரும் உயிருடன்    இருக்கும் போதே சந்திக்கும் முயற்சியில் யோசனை   செய்.
நான் உனக்காக அனைத்தும் தியாகம் செய்யத் தயாராக இருக்கிறேன்.   நீ சேவகர்கள்  ,  குடும்பத்தவர்கள், நகரமக்கள்  அனைவரையும்  அனாதைகளாக்கிவிட்டு, சுகமாக  வனத்திற்குச்  செல்.   இன்று அனைவரின் செய்த புண்ணியத்திற்கு  பலன்  கிடைத்து விட்டது. கடினமான காலம்    எல்லாமே நமக்கு விபரீதமாகிவிட்டது.  இவ்வாறு மிகவும்    புலம்பிவிட்டு    தன்னை  மிகவும்   துரதிர்ஷ்டசாலி என்றறிந்து ஸ்ரீ ராமரின்   கால்களைப் பற்றி சுற்றிக்கொண்டாள்.
மனதில் பயங்கரமான    துன்பம்  சூழ்ந்து கொண்டது. அந்த சமயம்    பல வித  புலம்பல் , அவைகளை  வர்ணிக்க முடியாது. ராமர் அம்மாவைத் தூக்கி , இதயத்துடன் அணைத்துக்கொண்டார்.  பிறகு மென்மையான  சொற்களால்  பேசினான்.  அதே  நேரம்  இந்த  செய்தி    கேட்டு  சீதை ஓடிவந்தாள். பிறகு மாமியாருக்கருகில்
அவர்கள்    இருவரின் பாதங்களை வந்தனம் செய்து  தலை குனிந்து அமர்ந்து  கொண்டாள். மாமியார் மென்மையான குரலில்  ஆசிகள் வழங்கினார். சீதையின்   இளமை, அழகு கண்டு  கவலை அடைந்தான். அழகின் ராசியும்  பவித்திரமான    பதியின்  மேலுள்ள அன்பையும் கொண்ட  சீதை  தலை  கவிழ்ந்து வருத்தமுடன் இருப்பதை
கௌசல்யா வால்  சகிக்க முடியவில்லை.

Friday, April 21, 2017

ராமசரிதமானஸ் --அயோத்யகாண்டம் --பக்கம் இருபது

ராமசரிதமானஸ் --அயோத்யகாண்டம் --பக்கம்   இருபது

         ரகுகுலத்தில் மேன்மையான    ஸ்ரீ ராமச்சந்திரரின்

 மிகவும் பணிவான இனிய  சொற்கள்
அன்னை கௌசல்யாவின்   இதயத்தில் அம்புகள் தைத்ததுபோல் வேதனை  அளித்தன.
 அந்த குளிர்ந்த மென்மையான ராமனின்   வேண்டுகோள்

 மழை பெய்ததும் வாடும்    ஆமணக்கு (ஜவாசா ) செடி போல கௌசல்யா    மனம்   வாடியது.

     மனவேதனைகளைச்  சொல்ல முடியாது.
  அவள் நிலை சிங்கத்தின் கர்ஜனை கேட்டு பெண்மான்       மருட்சி    அடைந்தது    போல்  இருந்தது.
கண்களில் கண்நீர்ததும்பியது.
உடல்   நடுங்கியது.
  மீன்  முதல்  மழை  நுரை சாப்பிட்டு
பெரு மூச்சு விட  கஷ்டப்படுவது போல்  அவள்  நிலை.
பிறகு மனதை திடப்படுத்தி   தைரியத்தை வரவழைத்துக்கொண்டு    மகனின் முகத்தைப்  பார்த்து

சொன்னாள்--"மகனே!  உன்  தந்தை   உன்னைத்   தன் உயிரை விட அதிகமாக  நேசிக்கிறார்.
உன் குணங்களையும்    பார்த்து

  தினமும் மிக  மகிழ்வார். அவர் தான்  உனக்கு நாட்டை  ஒப்படைக்க  நல்ல நேரத்தைக் குறிக்கச் செய்தார்.

இப்பொழுது உன்  அபராதம் என்ன ?
மகனே! எனக்கு இந்த
காரணத்தை மட்டும்  சொல்லிவிடு.
 சூரிய வம்ச மரத்தை  எரிக்கும்
 நெருப்பாக யாரானார்கள் ?
அப்பொழுது ராமரின் தயக்கத்தைக்  கண்ட
 அமைச்சரின்   மகன்  ,  எல்லாவற்றையும் விவரமாகக் கூறினான்.
அந்த நிகழ்ச்சிகளைக்  கேட்டு   கோசலை ஊமையானாள்.
அவளின் நிலையை  வர்ணிக்க இயலாது.
 அவளால் ராமனை வைத்துக்கொள்ளவும் முடியாது.,
காட்டிற்குப்போ  என்று   சொல்லவும்  முடியாது.
இரண்டு விதமாக வும்   இதயத்தில்  மிகப்பெரிய துன்பம். கடவுளின் செயல் எப்பொழுதும் எல்லோருக்குமே   வளைந்து நெளிந்துதான்  இருக்கும்.
 நிலவு என்று எழுதத் தொடங்கி ,
ராஹு என்றும்  எழுதிவிட்டார்.
அறமும் அன்பும்  கௌசல்யாவின்
 அறிவை சூழ்ந்துகொண்டது.
அவர்  தர்ம சங்கடத்தில்  இருந்தார்.
அறமும் அன்புக்கும் இடையில்  போராட்டம்.
 பிடிவாதமாக  மகனை வைத்துக்கொண்டால்
 அறம் கெட்டுவிடும் . சகோதரர்களுக்குள்  விரோதமும்  சண்டையும்   வந்துவிடும்.

ராமனை காட்டுக்கு  அனுப்பினால்
 மிகப்பெரிய   தீங்கு  வந்துவிடும்.
அறிவுள்ள  கௌசல்யா  பெண்ணின் குணம்
புரிந்து தெளிந்து    ராமனையும் பரதனையும் தன்  மகன்களாக   பாவித்து   ராமரிடம்  சொன்னாள்--
மகனே!    நான்    உனக்காக   அனைத்தையும்
 தியாகம் செய்கிறேன். நீ      நல்லதே    செய்துள்ளாய் .  அப்பாவின் கட்டளையை     ஏற்று
நடப்பதுதான்   எல்லா அறங்களிலும்
உயர்ந்த  அறம்.  
நாட்டுக்கு  அதிபதி  ஆக்குகிறேன் என்றவர் காட்டுக்கு  அனுப்புகிறார்.இதனால்    எனக்கு எதுவும்   வருத்தம்  இல்லை. நீ   இன்றி   பரதனுக்கு ,மகாராஜாவிற்கும், குடிமக்களுக்கும்

மிகவும்   வேதனையாக  இருக்கும்.  அப்பாவின்   கட்டளை தான்  என்றால்,   அம்மாவை  அப்பாவை  விட  பெரியவர் என்று நினைத்து  காட்டிற்கு செல்லாதே. அம்மா-ஆப்பா இருவரும் கட்டளையிட்டால்  நீ செல்லும்   காடு நூற்றுக்கணக்கான அயோத்தியாவிற்குச் சமம்.

   

Thursday, April 20, 2017

ராமசரிதமானஸ் ---அயோத்யாகாண்டம் -- பக்கம் --பத்தொன்பது.

ராமசரிதமானஸ்  ---அயோத்யாகாண்டம் --  
பக்கம் --பத்தொன்பது.

கௌசல்யா  ராமரிடம்   மகனே!  சொல் .
 அந்த ஆனந்தமான
லக்னம் எப்பொழுது ?
அந்த  நேரம்  எனக்கு இந்தப்
 பிறவியின் பலன்     கிடைக்கும்   நேரம்.
 என்னுடைய  ஒழுக்கம் ,
புண்ணியம் சுகத்தின் அழகான எல்லை
அந்த  நேரமே .
சாதகப் பறவைகளின்  ஜோடிகள்  குளிர்கால சுவாதி நக்ஷத்திரத்தின்  மழையை  ஆவலாக எதிர்பார்ப்பதுபோல் , 
இந்த ராஜதிலக நல்ல முஹூர்த்த நேரத்தை 
  ஆண்களும் பெண்களும்  வியாகூலத்தோடு  எதிர்பார்க்கிறார்கள் .
நான்  உனக்கு  திருஷ்டி சுத்தி போடுகிறேன்.
 நீ சீக்கிரம்  குளித்து விட்டு  ,
நீ  விரும்பும் இனிப்புகளை   சாப்பிடு .
பிறகு அப்பாவிடம் செல்.
மிகவும்   தாமதமாகி விட்டது.
அம்மாவின்  அனுகூலமான சொற்களைக்கேட்டு ,
அவை சொற்களாகத் தெரியவில்லை.
 அன்பு என்ற கற்பக  விருக்ஷத்தின்  பூக்கள்.
அதில் சுகம் என்ற மகரந்தம் நிரம்பி இருந்தது.
ராஜலக்ஷ்மியின் மூலம் தான் அவை.
இப்படிப்பட்ட சொல்லென்ற பூக்களைப் பார்த்து
ராமர் என்ற  வண்டு    ரீங்காரமிடுகிறது.

அறத்தின்  அச்சான    ராமர்        அறத்தின்   இயக்கம்
அறிந்து மிகவும்  மென்மையான குரலில்  சொன்னார்--
"அம்மா ! அப்பா,   எனக்கு வன ராஜ்யத்தைக்
கொடுத்துள்ளார்.
அங்கே என்னுடைய செயல்கள்  எல்லாமே நடக்கும்.
 நீ ங்கள்    மகிழ்ச்சியான மனதுடன்  எனக்கு  அனுமதி அளியுங்கள்.
என்னுடைய  வன -யாத்திரை ஆனந்தமாக -
நலமுடன் முடிய  ஆசி  கூறுங்கள்.
என் மீதுள்ள அன்பினால் தப்பித் தவறி   கூட
  பயப்பட வேண்டாம்.
அம்மா! உங்கள் கிருபையால்  ஆனந்தமே உண்டாகும்.  
நான்  பதினான்கு   ஆண்டுகள்
வனவாசம்     முடித்து
அப்பாவின் வாக்கைக் காப்பாற்றி
நலமுடன் திரும்பி வருவேன்.


 நீங்கள்  வருத்தப்பட  வேண்டாம். 

ராமசரித மானசம் --அயோத்தியா காண்டம் -பக்கம் -பதினெட்டு.

ராமசரித மானசம் --அயோத்தியா காண்டம் -
           பக்கம் -பதினெட்டு.

நகரக் குலப்பெண்கள்   கைகேயிக்கு  அறிவுரை வழங்கினர்.

குலப்பெண்கள் கூறிய  அறிவுரை,
  இனிமைதரக்கூடியது.நன்மை தரக்கூடியது.
ஆனால் கொடிய மனம் படைத்த கூனியின் போதனைகள்
கைகேயியை   செவிடாக்கிவிட்டது.

  துளசி தாசர்   சொல்கிறார் --
சூரியன்  இன்றி   பகல் சோபிக்காது.
உயிரின்றி உடலால்  பயனில்லை.
நிலவின்றி இரவு  சோபிக்காது.
அவ்வாறே  ராமரின்றி   அயோத்யா  கலை  
இழந்துவிடும்.
அடி பெண்ணே! நீ இதயத்தில்
 இதை எண்ணி பார்த்தால்  சரி.

கைகேயி   எந்த   பதிலும்  பேசவில்லை.
அவள்  சஹிக்கமுடியாத
 கோபத்தின்  காரணமாக ,
தன் நிலை  மறந்து   நடந்துகொண்டாள்.
அவளுடைய  பார்வை  பசியான  புலி  மான்களைப்
பார்த்துக் கொண்டிருப்பது  போல் பயங்கரமாக இருந்தது.
அப்பொழுது   தோழிகள்    தீர்க்க  முடியாத  நோய் வந்துவிட்டது எனக் கருதி  விட்டுவிட்டு சென்றுவிட்டனர்.
எல்லோரும்  அவளை முட்டாள், துரதிருஷ்டசாலி  என்று
சொல்லிக்கொண்டே சென்று விட்டனர்.
ஆட்சி  செய்யும் கைகேயியை
தெய்வம் பாழ் படுத்திவிட்டது.
இவள் செய்த இரக்கமற்ற செயலை வேறு யாரும்
செய்யமாட்டார்கள்.
நகரத்தின்  எல்லா    ஆண்களும்  பெண்களும்  அந்த  தீய  நடத்தை யுள்ள  கைகேயியை கோடிக்கணக்கான தகாத
வார்த்தைகளால்  திட்டி    புலம்பிக்கொண்டிருந்தனர்.
மக்கள் மனது பயங்கர வருத்தத்தால் எரிந்து கொண்டிருந்தது.  
ராமரின்றி  வாழும்   நம்பிக்கையே  இல்லை
என்று அனைவரும்      பெரு மூச்சு விட்டு சொல்லிக்கொண்டிருந்தனர்.
மிகப்பெரிய பிரிவு   ஏற்படும்  போது
 நீர்வாழ் பிராணிகள் தண்ணீர் வறண்ட நிலையில்  
துடிப்பதுபோல்   மக்கள்  வேதனையில்  துடித்துக் கொண்டிருந்தனர்.

ஸ்ரீ ராமச்சந்திரர்  அன்னை கௌசல்யாவிடம்  சென்றார்.
அவர்   முகம்    மிகவும்  மகிழ்ச்சியாக  இருந்தது.
மனதில் பல மடங்கு    உற்சாகம்  இருந்தது.
அவர் மனதில்  கவலை  இல்லை.
கைகேயி அன்னையின்    கட்டளை,
அப்பாவின் மௌனமான   சம்மதம்,
ராமரின் கவலை போய்விட்டது.

இப்பொழுது  ராமரின்  மனம்  புதியதாக  பிடித்த
யானையைப்  போன்றும் ,     பட்டாபிஷேகம்
அந்த யானையைக் கட்டும் முள்  சங்கிலி
 போன்றும்  இருந்தது.
காட்டிற்குச்  செல்ல வேண்டும்  என்பதைக் கேட்டு
தன்னை கட்டிலிருந்து விடுபட்டதாக  எண்ணி  ஆனந்தம்
அதிகரித்துவிட்டது.
  ரகுகுல திலகர்     ராமர்  இரு    கைகளையும்  கூப்பி
 ஆனந்தமாக அம்மாவின் சரணங்களில்     தலை
வைத்து    வணங்கினார். அம்மா அவருக்கு  ஆசிகள்  வழங்கினார் .  அன்புடன் ஆலிங்கனம் செய்தார்.
அவருக்கு  நகைகளும்  துணிகளும்  கொடுத்தார்.
அன்னை மீண்டும்  மீண்டும் ராமருக்கு முத்தமழை பொழிந்தார்.    கண்களில்  அன்புக் கண்ணீர் ஆனந்தக்கண்ணீராக  பெருக்கெடுத்தது.
அங்கம்ழுவதும் ஆனந்தமாக   இருந்தது.
அவரின்    அதீத  அன்பு     அழகான   ஸ்தனங்களில்
பால் ஊறி  ஓடத் தொடங்கியது.
அவருடைய  மகிழ்ச்சி    ஏழைக்கு குபேரன்  பதவி
கிடைத்தது போல்  இருந்தது.